Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.12.2023 | Yleinen

”Yhteistyö on ehdottoman tärkeää, jotta pystyy tekemään tätä työtä”

Järjestöt kaipaavat lisää tukea päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamiseen sekä yhteistyön tiivistämistä julkisten sote-palveluiden kanssa, kertoo A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttama kysely.

Järjestöjen työntekijät tarvitsevat lisää tietoa ja tukea päihteitä käyttävän tai riippuvuuksista haittoja kokevan ihmisen kohtaamiseen.

Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamasta kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia koki tarvitsevansa lisää tietoa ja tukea. Tietoa ja tukea kaivattiin erityisesti päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamiseen, päihteiden käytön puheeksiottoon sekä palveluohjaukseen.

Suuri osa vastaajista tiesi, millaisissa tilanteissa järjestön toiminnassa mukana olevan ihmisen alkoholin tai muiden päihteiden käyttö tulisi ottaa puheeksi. Väittämän kanssa täysin samaa mieltä oli 39 prosenttia vastaajista ja jokseenkin samaa mieltä 47 prosenttia vastaajista.

Ajantasaiselle tiedolle tarvetta

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa eri toimialoilla toimivien järjestöjen päihdetyön osaamisesta ja yhteistyön kehittämistarpeista. Aiemmin vastaavia kyselyitä on tehty julkisissa palveluissa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille.

Kyselyyn vastasi 69 järjestön toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa ja järjestön kohderyhmää kohtaavaa henkilöä. Suurimpia vastaajaryhmiä olivat mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuusalan järjestöt (28 %), sairaus- ja vammaisjärjestöt (28 %) sekä ikääntyneiden järjestöt ja eläkeläisjärjestöt (12 %).

78 prosenttia vastaajista oli kohdannut järjestön toiminnassa päihteitä käyttäviä tai riippuvuuksista haittoja kokevia ihmisiä. 65 prosenttia vastaajista kokikin tarvitsevansa lisää tietoa päihde- ja riippuvuusaiheista: erityisesti toivottiin ajantasaista tietoa päihdetilanteesta, palvelujärjestelmästä ja oman kohderyhmän, esimerkiksi ikääntyneiden tai lapsiperheiden, päihteiden käytöstä.

Alle puolet teki yhteistyötä sote-palveluiden kanssa

Kyselyn perusteella yhteistyö päihdealan järjestöjen kanssa oli hieman yleisempää kuin julkisten sote-palveluiden, kuten päihdepalveluiden kanssa: vastaajista vajaa puolet (46 %) teki yhteistyötä julkisten palveluiden kanssa, kun taas päihdealan järjestöjen kanssa yhteistyötä teki 60 prosenttia vastaajista.

Kokemukset yhteistyöstä olivat vaihtelevia ja monilla vastaajilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia yhteistyöstä. Yhteistyön haasteina tuotiin esiin pitkät jonot ja palveluihin pääsyn vaikeus. Palvelujärjestelmä koettiin myös sekavaksi ja vastaajat eivät aina tienneet, mistä palveluista apua voisi saada.

Toisaalta vastaajat kokivat myös, että yhteistyötä vaikeuttaa se, etteivät julkisten sote-palveluiden työntekijät tunne riittävästi järjestöjen toimintaa tai osaa ohjata asiakkaita sinne.

Yhteistyöltä toivottiin ennen kaikkea tietoa palveluista ja hoitopoluista sekä yhteistyön tiivistämistä ja tehostamista.

Lisätietoa

Kysely on jatkoa sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille suunnatuille kyselyille, joita on toteutettu tähän mennessä kuudella hyvinvointialueella. Lisätietoa sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöille suunnatusta kyselystä löydät täältä. Tutustu myös Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoimintaan.