Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tie­toa sää­tiös­tä

Palvelumme verkossa ja kasvokkain rakentavat turvaverkkoja haavoittuvimmille. Tarjoamme ammattilaisille runsaasti työkaluja ja tuotamme tietoa päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu säätiön perustehtäviin.

Verkkopalvelumme auttavat tarjoamalla esimerkiksi tietoa, neuvontaa ja vertaistukea. Päihdelinkki on Suomen suurin verkkopalvelu päihteistä, pelaamisesta ja muista riippuvuuksista. Nuortenlinkki on päihde- ja mielenterveysteemoihin painottunut sivusto nuorille. Dopinglinkki tarjoaa tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista.

Lasisen lapsuuden toimintakokonaisuus tarjoaa tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville ja heitä työssään kohtaaville.

Haittoja vähentävässä päihdetyössä kohtaamme ihmisiä kasvokkain vertaisryhmissä, matalan kynnyksen tapaamispaikoissa sekä kadulla. Helsingin Hakaniemessä toimiva Osis kohtaa huumemaailmassa eläviä ihmisiä ja kannustaa heitä vertaisena toimimiseen niin itsenäisesti kuin ammattilaisen rinnalla. Völjy tarjoaa huumeita käyttäville ihmisille päivätoimintaa ja asumisen tukea Tampereella. Etsivää työtä kadulla tekevä Katuklinikka toimii Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.  Etsivää nuorisotyötä teemme Salossa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestämme Salossa, Kotkassa ja Lahdessa. Jalma-hankkeessa autetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään työkaluja elämän solmujen avaamiseen. 

Tutkimustyömme keskittyy erillisrahoitteisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä meneillään ovat muiden muassa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0, ajankohtaista huumetietoa keräävä Kadulta labraan sekä nuorten huume- ja väkivaltakuolemiin ratkaisuja etsivä Young Despair.

Peluuri antaa apua peliongelmiin sekä tuottaa ja välittää tietoa pelihaitoista. Peluurin tuotamme yhdessä Sininauhaliiton kanssa. Koordinoimme Yhteispelillä!-hanketta, joka tuottaa tietoa, työvälineitä ja matalan kynnyksen toimintaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn tueksi Espoossa ja Kymenlaaksossa.

Digipalvelumme tarjoavat ammattilaisille erilaisia työkaluja omaan työhön. Meillä on vahva osaaminen ja pitkät perinteet tutkimuksen saralla: tuotamme luotettavaa tietoa päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Toimintamme rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) avustuksilla. 

Säätiön säännöt

1. Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on A-klinikkasäätiö sr, (A-klinikstiftelsen sr), ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde-, ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluita.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa perustaa ja ylläpitää toimintayksiköitä sekä harjoittaa hoito- ja kuntoutustoimintaa, työkykyä ylläpitävää ja työllistymistä edistävää toimintaa, ehkäisevää ja haittoja vähentävää työtä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi tehdä tarkoitustaan palvelevaa tutkimusta, yleishyödyllistä kehittämistä, koulutusta ja viestintää sekä muuta tarkoitustaan tukevia palveluita ja toimintoja.

Säätiö voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä muuta kiinteää omaisuutta sekä olla jäsenenä yhteisöissä ja organisaatioissa. Säätiö voi perustaa ja ylläpitää omaisuuttaan kartuttavia yhtiöitä ja harjoittaa liiketoimintaa omassa toiminnassaan tai kokonaan tai osittain omistamien yhtiöidensä kautta. Varainhoidon ja liiketoiminnan on oltava suunniteltua ja huolellista.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muilla tavoin sekä tehdä muuta varainhankintaa toimintansa tukemiseksi.

4. Peruspääoma

Säätiöllä on peruspääoma, käyttörahasto ja erikoisrahastoja. Säätiön peruspääoma, joka on pidettävä vähentymättömänä, on 2.438,72 euroa. Säätiön omaisuuden ja rahavarojen hoidosta määrätään säätiön taloussäännössä.

5. Toimielimet

Säätiölain mukaisina toimieliminä toimivat hallitus sekä toimitusjohtaja.
Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja määrätä niiden kokoonpanosta ja tehtävistä.

6. Hallitus

Hallitukseen kuuluu 6–8 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen enintään kolmelle perättäiselle toimikaudelle. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi jakautua asioita valmisteleviin valiokuntiin.

Hallitus täydentää itse itseään. Säätiön hallituksen jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi ja varainhoidon järjestämiseksi. Jos hallituksen jäsen eroaa, jäljelle jäävä hallitus voi kutsua uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kutsuu toimikautensa ajaksi säätiön työntekijöiden esityksestä työntekijöiden edustajan osallistumaan hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

7. Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tulee vuosittain hyväksyä marraskuun loppuun mennessä säätiön tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Hallitus vahvistaa säätiön johto- ja taloussäännön sekä muita tarvittavia sääntöjä ja ohjeita. Säätiölaissa mainittujen esteellisyyssäännösten lisäksi hallitus vahvistaa erikseen tarkemmat hallitusta koskevat jääviys- ja esteellisyyssäännökset sekä lähipiiriohjeen.

8. Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vastaa hallituksen koolle kutsumisesta. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös sähköisinä kokouksina.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet valituista jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään tarvittaessa yksinkertaisella enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen ja kohtuullinen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille voidaan lisäksi maksaa kohtuullinen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä. Hallitus päättää palkkioiden suuruuden.

9. Vuosikokous

Hallituksen vuosikokouksina toimivat toukokuun loppuun mennessä pidettävä tilinpäätöskokous ja marraskuun loppuun mennessä järjestettävä budjettikokous.

Hallituksen tilinpäätöskokouksessa käsitellään:

  1. Tilintarkastajien kertomus
  2. Vahvistetaan säätiön vuosikertomus ja tilinpäätös
  3. Ratkaistaan muut kutsussa esitetyt asiat

Hallituksen budjettikokouksessa käsitellään:

  1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  2. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  3. Valitaan hallituksen jäsenet
  4. Valitaan tilintarkastaja ja tälle varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö
  5. Päätetään hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
  6. Ratkaistaan muut kutsussa esitetyt asiat
10. Säätiön edustaminen

Hallitus edustaa säätiötä sekä huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä tai kaksi hallituksen nimeämää toimihenkilöä yhdessä. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä asioissa, joka säätiölain 3 luvun 15 §:n nojalla kuuluu hänen tehtäviinsä.

11. Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää palkkaus- ja muista sopimusehdoista. Toimitusjohtajalla on määritelty sijainen. Toimitusjohtaja toimii hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa, valmistella ja esitellä hallitukselle käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön sen päätökset. Toimitusjohtaja käyttää hallituksen ohella päätösvaltaa hallituksen määräämissä asioissa. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo säätiön toimihenkilöiden työskentelyä.

12. Tilikausi

Säätiön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

13. Sääntöjen muuttaminen, Säätiön purkaminen tai sulautuminen

Säätiön sääntöjen muuttamisesta, säätiön sulautumisesta ja purkamisesta päättää säätiön hallitus kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kaikista jäsenistä.
Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätön varat käytetään 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti.