Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

27.03.2024 | Näkökulma

Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto voi vähentää stigmaa

Lähisuhdeväkivalta on rikos, johon tulee puuttua, vaikka tilanteessa olisi ollut mukana päihteitä. Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto kertoo asiakkaalle, että lähisuhdeväkivallasta tulee puhua, eikä väkivalta ole missään tilanteessa hyväksyttävää.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan tekemiin kyselyihin vastanneista sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista 68 % kertoi kohtaavansa työssään lähisuhdeväkivaltaa kokeneita asiakkaita.

Kyselyt osoittavat, että lähisuhdeväkivallasta kaivataan palveluissa lisää tietoa. 67 % kyselyyn vastanneista tarvitsee lisää tietoa siitä, miten voi ottaa lähisuhdeväkivallan puheeksi ja kuinka ohjata ja auttaa väkivaltaa kokeneita.

Päihteiden käyttö lisää lähisuhdeväkivallan riskiä

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jossa tekijä ja uhri ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai vanhempiin. Fyysisen väkivallan lisäksi uhkailu, alistaminen, mitätöiminen ja muu vastaava on väkivaltaa.

Naiset joutuvat miehiä useammin lähisuhdeväkivallan uhriksi. Mutta myös miehet kokevat lähisuhdeväkivaltaa ja siitä tulisi puhua yhtä lailla kuin naistenkin kokemasta lähisuhdeväkivallasta. 

Päihteet lisäävät lähisuhdeväkivallan riskiä. Päihteiden käyttö vaikuttaa myös väkivallan uusiutumiseen, vakavuuteen ja seurauksiin. Tekijän päihtymys lisää väkivallan riskiä enemmän kuin uhrin päihtymys. Parisuhdeväkivallassa miehet ovat sekä tekijöinä että uhreina naisia useammin päihtyneenä.

Runsaasti päihteitä käyttävien naisten riski joutua väkivallan uhriksi on suuri, mutta heidän mahdollisuutensa saada apua ovat vähäiset. 

Lähisuhdeväkivalta on aina rikos riippumatta siitä, oliko uhri tai tekijä päihtynyt. Vaikka tekijä tai uhri tai molemmat ovat tilanteessa päihtyneitä tai käyttävät päihteitä tulee lähisuhdeväkivaltaan puuttua ja tarjota apua.

Lähisuhdeväkivallan puheeksiotossa tärkeää kysyminen ja kuuntelu

Suuri osa lähisuhdeväkivallasta jää tunnistamatta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähisuhdeväkivalta tulee ottaa aina puheeksi, jos siihen on vähäinenkin epäilys.

Lähisuhdeväkivallasta ei usein kerrota oma-aloitteisesti, vaan ammattilaisen on osattava kysyä siitä suoraan. Lähisuhdeväkivallan voi ottaa puheeksi luottamuksellisessa ilmapiirissä kuten minkä tahansa muun asian. Keskeistä on kuunnella asiakasta myötätuntoisesti ja apua tarjoten. 

Tärkeintä lähisuhdeväkivallan puheeksiotossa on kysyminen ja kuuntelu. Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen on itsessään interventio, vaikka asiakas ei olisi vielä valmis käsittelemään asiaa. Asiakas on kuitenkin tullut tietoiseksi siitä, että apua on tarjolla, eikä hän ole syyllinen väkivaltaan.

Puheeksioton apuna voidaan käyttää muun muassa THL:n lähisuhdeväkivaltaa kartoittavia lomakkeita tai VEERAT-hankkeen opasta.

Lisäksi on oleellista tietää kunnan ja hyvinvointialueen palveluista sekä järjestöjen apu- ja tukimuodoista, joihin lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan voi tarvittaessa ohjata. Puheeksiotto on luontevampaa, kun tietää, miten voi ohjata ja auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokenutta asiakasta.

Lähisuhdeväkivallan puheeksiotolla voidaan myös vähentää väkivaltaan liittyvää stigmaa. Puuttumalla asiaan voidaan kertoa asiakkaalle, ettei väkivalta ole hyväksyttävää, eikä häpeän tunteeseen ole aihetta mahdollisesta päihteidenkäytöstä huolimatta.

Jos sote-alan ammattilainen ei kysy lähisuhdeväkivallasta asiakkaalta suoraan, se voi vahvistaa häpeän tunnetta. Miten lähisuhdeväkivaltaa kokenut kykenee kertomaan väkivallasta ammattilaiselle, jos ammattilainen ei kykene ottamaan asiaa esille?

Lisätietoa

A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta julkaisi loppuvuodesta 2023 raportin sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille tehdyistä Päihde- ja riippuvuustyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyistä. Raporttiin on koottu tuloksia viidellä hyvinvointialueella tehdyistä kyselyistä. Käy tutustumassa kyselytuloksiin ja raporttiin täältä.

Lisätietoa päihdehaittoja kokevien naisten kohtaamasta lähisuhdeväkivallasta ja avun saannin esteistä saat A-klinikkasäätiön järjestämän stigmatyön foorumin A-Kiltojen Liiton/VEERAT-hankkeen puheenvuorosta.