Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.04.2023 | Yleinen

Kansalaiskysely päihdepalveluista – kärkitoiveena matala kynnys

Oman kotikunnan päihdepalveluita sekä päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen toimintaa tunnetaan melko heikosti. Palveluilta ja tukimuodoilta toivotaan etenkin matalaa kynnystä ja nopeaa palveluiden piiriin pääsyä, kertoo kahdessa eteläsuomalaisessa kaupungissa toteutettu A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan kansalaiskysely.

Suurin osa, noin 70 % vastaajista ei tunne kotikuntansa päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen toimintaa ja palveluita. Niin ikään julkisten palveluiden kokonaisuutta tunnetaan huonosti. Yli puolet kansalaiskyselyn vastaajista ei tiedä, missä tarjolla on päihde- ja mielenterveyspalveluita.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan tekemä kansalaiskysely tavoitti vastaajia yhteensä 186. Vastaajat toivat esiin myös runsaasti ideoita päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseen.

Keskeisiksi toiveiksi nousevat palveluiden saannin helppous ja nopeus. Hoitoon on vastaajien mielestä päästävä nykyistä matalammalla kynnyksellä ja silloin, kun apua tarvitaan:

”Palveluissa tulisi olla kynnyksetön sisäänpääsy ja väljät aukioloajat. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa ei tarvitse hävetä tai nolostella.”

Lähtökohtana ennaltaehkäisevä työ

Kansalaiskyselyyn vastanneet pitävät ennaltaehkäisyn lisäämistä sekä leimautumisen välttämistä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen tärkeinä tavoitteina:

”Pitäisi korostaa sitä, ettei pidä hävetä näitä ongelmia! Tämä kehittäminen pitää aloittaa varhaislapsuudesta. Lapsiin ja nuoriin panostaminen ja ennaltaehkäisy on kaiken lähtökohta.”

Tietoa palveluista tulisi monien vastaajien mielestä olla nykyistä paremmin tarjolla. Etenkin nuorille tiedottamista pidetään tärkeänä. Myös jalkautuva työ, varhainen puuttuminen ja nopea avunsaanti ovat keskeisiä nuorten kannalta. Huumausaineiden käyttöhuoneetkin saavat kannatusta yksittäisiltä vastaajilta.

Kaksoisdiagnoosipotilaille, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelmia, toivotaan parempaa hoitoa:

”Mielenterveyspotilaiden, joilla on myös päihderiippuvuus, edellytetään aina parantavan ensin riippuvuutensa, ja tämä on ristiriitaista.”

Tarvitaan riittävää resurssointia

Monet kansalaiskyselyyn vastanneet korostavat päihde- ja mielenterveystyön riittävään resursoinnin merkitystä:

”Järjestöt tarvitsevat rahaa, jotta ne pystyvät toimimaan. Kaikkea ei voida säilyttää vapaaehtoisten harteille.”

Toinen toteaa, että järjestöjä ei tueta riittävästi, ja tähän tarvitaan muutos – kuitenkin niin, että päävastuu palvelujen järjestämisestä säilyy julkisella sektorilla. Myös resurssien entistä tehokkaampaa käyttöä toivotaan:

”Minut on ohjattu monen eri tahon kautta palveluun. Mietin, että aika monen työntekijän aikaa meni hukkaan, kun oltaisiin voitu suoraan vain ohjata oikeaan palveluun, jos olisi ollut paremmin tietoa.”

Nykyistä nopeamman avunsaannin mahdollistamiseksi moni ehdottaa digipalvelujen lisäämistä, mutta osa pitää kasvokkaisia tapaamisia etenkin nuorten palveluissa parempina.

Järjestöiltä vertaistukea ja osallistavaa toimintaa

Järjestöjen rooli päihde- ja mielenterveyspalveluissa nähdään julkisten palveluiden täydentäjänä. Kun jonot julkisessa terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa tuntuvat vain kasvavan, järjestöt voisivat kansalaiskyselyyn vastaajien mielestä tarjota tietoa sekä vertaistukityyppisiä palveluita.

”24/7-tukea ja hoitopaikkoja on liian vähän. Voisivatko järjestöt paikata tätä?”

Toinen vastaaja muistuttaa, että järjestöt voisivat tarjota yhteisöllistä, virkistävää, jalkautuvaa ja kuntouttavaa toimintaa. Tarjolla pitäisi olla seuraa, ryhmiä ja aktiviteetteja – ylipäänsä osallistavaa sosiaalista toimintaa. Se ei saisi syyllistää ketään, ja siinä olisi tärkeää huomioida myös pienten paikkakuntien palvelutarpeet.