Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.02.2024 | Yleinen

Ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä tulisi olla nuoret

Kysyimme Kuopion kirjaston kävijöiltä, millaista ehkäisevää päihdetyötä heidän mielestään tulisi tehdä? Vastauksissa nousi esiin tiedon lisääminen ja avoin puhuminen päihdeasioista. Kohderyhmänä tulisi olla erityisesti nuoret.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan tekemissä kansalaiskyselyissä ehkäisevään päihdetyöhön panostaminen nousi keskeiseksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistarpeeksi.

Halusimme selvittää, millaista ehkäisevää päihdetyötä kansalaiset konkreettisesti toivoisivat paikkakunnallaan tehtävän.

Kysyimme tätä Kuopion kirjastossa järjestetyssä Hyvä mieli -päivässä. Kyselyyn vastasi 83 ihmistä.

Ehkäisevän päihdetyön keskiössä tiedon lisääminen

Kansalaiskyselyyn vastanneet pitivät tärkeänä, että ehkäisevää päihdetyötä suunnattaisiin erityisesti nuorille. Kouluissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö nousi kyselyssä keskeiseksi tavaksi tavoittaa nuoria. Vastaajien mukaan kouluissa tulisi puhua päihde- ja mielenterveysasioista enemmän.

”Nuorille tukea, kun on vaikeaa, ettei lipsahda päihteisiin. Pitäisi uutisoida näistä asioista ja saada kouluihin tietoa, ei paasaten, vaan tulevaisuuteen suuntautuen.”

Lisäksi vastauksista nousi esiin lapsiperheet, työttömät ja syrjäytyneet keskeisinä ehkäisevän päihdetyön kohderyhminä. Koulujen lisäksi ehkäisevää päihdetyötä pitäisi tehdä muun muassa kodeissa ja nuorisotiloissa.

”Kouluihin ja koteihin pitäisi tarjota tietoa ja tukea. Vanhempien kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä.”

Kansalaiskyselyyn vastanneiden mielestä ehkäisevää päihdetyötä tulisi tehdä lisäämällä tietoa päihteiden vaikutuksista sekä saatavilla olevista apu- ja tukimuodoista. Lisäksi päihde- ja mielenterveysasioista tulee puhua avoimemmin.

Tärkeänä nähtiin myös yhteisöllisyyden tukeminen sekä toiminnallisuus ja erilaisen tekemisen tarjoaminen matalalla kynnyksellä. Kyselyyn vastaajien mielestä nuorille tulisi olla enemmän turvallisia ja päihteettömiä tiloja, joihin voi tulla viettämään aikaa.

”Vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia yhteisöllisesti ja matalalla kynnyksellä, nuorille ja aikuisille.”

Yhdeksi keskeiseksi ehkäisevän päihdetyön kehittämistarpeeksi kyselyvastauksista nousee myös paremmat mahdollisuudet saada tukea jo varhaisessa vaiheessa, jotta vakavampia ongelmia ei edes pääse kehittymään.

”Apua ennen kuin on tarve, puuttua asioihin ennen kuin on ongelmaa.”

Miksi ehkäisevän päihdetyön ensisijaiseksi kohderyhmäksi nousee nuoret?

Kuopion ja myös muiden alueiden kansalaiskyselyiden vastauksissa näkyy selkeästi kasvanut huoli nuorten tilanteesta. Vastausten perusteella nykyisen ehkäisevän päihdetyön ei koeta tavoittavan ihmisiä, ja erityisesti nuoria, riittävän hyvin.

Vaikka nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, ovat nuorten huumekuolemat Suomessa lisääntyneet. Lisäksi korona-aika oli monille nuorille raskasta, joka näkyy nuorten lisääntyneissä mielenterveysongelmissa.

Nämä voivat selittää, miksi kyselyyn vastaajien mielestä ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä tulisi olla juuri nuoret ja miksi nuorten päihteiden käytöstä ja mielenterveyden ongelmista ollaan muutenkin tällä hetkellä erittäin huolissaan.

Espoossa tekemämme kansalaiskyselyn tulosten perusteella on tärkeää panostaa nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen sekä lisätä nuorten tietoisuutta tarjolla olevista apu- ja tukimuodoista, jotta nuoret saisivat paremmin tukea sitä tarvitessaan.

Ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä on tärkeää arvioida, tavoittaako työ niitä, joille siitä olisi eniten hyötyä. Esimerkiksi nuorten hyvinvointi on polarisoitunut, jolloin ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä pitäisi olla erityisesti ne nuoret, joilla on hyvinvoinnin kanssa haasteita. Tavoittaako ehkäisevä päihdetyö kuitenkaan näitä nuoria vai kohdistuuko työ enimmäkseen nuoriin, joilla menee hyvin? Entä onko ehkäisevästä päihdetyöstä hyötyä tilanteessa, jossa nuori on jo vaikeasti syrjäytynyt, vai tulisiko häntä auttaa muilla keinoilla?

Ehkäisevän päihdetyön hyvät käytännöt

Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki ja työn tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Ehkäisevään päihdetyöhön sisältyy alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen.

Kuopion kaupunki kertoo tekevänsä ehkäisevää päihdetyötä vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Yksi tutkitusti vaikuttava ehkäisevän päihdetyön käytäntö on Pakka-toimintamalli. Toimintamalli on otettu laajasti käyttöön eri puolilla Suomea, myös Pohjois-Savossa. Pakka-toimintamallissa toimivia ehkäisevän päihdetyön käytäntöjä ja työkaluja ovat muun muassa ostokokeet, vastuullisuuskoulutukset ja päihdetilannekysely.

Järjestöissä tehdään paljon ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevän päihdetyön verkostoon (EPT-verkostoon) kuuluukin jo yli 60 sote-alan järjestöä. Verkoston toimintaa on muun muassa päihdepoliittinen vaikuttamistyö, kampanjatyö sekä koulutusten järjestäminen.

On tärkeää, että ehkäisevässäkin päihdetyössä tehdään monialaista yhteistyötä. Esimerkiksi Kuopiossa ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt, kuntien ja hyvinvointialueiden toimijat, poliisi, aluehallintovirasto sekä elinkeinoelämän toimijat, kuten tapahtumajärjestäjät ja ravintoloitsijat.

Myös järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnassa näkyy ennaltaehkäisevä näkökulma. Järjestämme kansalaistapahtumia kirjastoissa, joissa jaetaan tietoa matalalla kynnyksellä järjestöjen apu- ja tukimuodoista, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä muun muassa alkoholin vaikutuksesta terveyteen. Tapahtumia on järjestetty jo kuudella hyvinvointialueella.

Tapahtumissa tekemiemme kansalaiskyselyiden tuloksia hyödynnetään alueellisesti ja valtakunnallisesti päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä järjestötoiminnan kehittämisessä. Lue lisää toiminnastamme ja tutustu työmme tuloksiin täältä.

Lue lisää kansalaiskyselyiden tuloksista

Blog
Kadulla käveleviä ihmisiä.
Kansalaiskysely päihdepalveluista – kärkitoiveena matala kynnys

Kansalaiskyselyn vastaajat pitävät ennaltaehkäisyä sekä stigman vähentämistä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen keskeisinä tavoitteina.

Blog
”Voidaanhan puhua avoimesti vaikka polvikivuista, niin miksi ei näistä?”

Päihde- ja mielenterveystyön ja järjestöjen teemapäivässä vierailleet ihmiset kertovat, miten päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa tulisi vähentää.

Lähteet

Kuopion kaupunki. Ehkäisevä päihdetyö.

 

THL. Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialue. Riippuvuuksien ehkäisy.

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, verkkosivut.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö. Ehkäisevä päihdetyö.

 

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma − Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:19.