Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa

Julkaisun nimi:

Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa

Tekijä:

Tolonen, V.

Ingressi:

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että naisten tarinoissa raitistumisesta merkittävä käännekohta oli läheisten puuttuminen tilanteeseen pääosin lasten hyvinvoinnista esiintyvän huolen kautta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielmassa kiinnostuksen kohteena oli, millaisia merkityksiä alkoholiriippuvaiset naiset antavat toivolle ja selviytymiselle sekä miten he jäsentävät käännekohtia alkoholiriippuvuudesta irrottautumisessa? Tutkimusaineisto muodostui 39 naisen tarinasta, jotka on julkaistu Päihdelinkin internetsivustolla.

Naisten raitistumisessa käännekohtia olivat läheisten puuttuminen tilanteeseen pääosin lasten hyvinvoinnista esiintyvän huolen kautta. Ulkopuolisen tahon väliintuloa pelkäävät äidit lähtivät tavoittelemaan muutosta. Viranomaistahon mukaantulo nähtiin myös muutoksen mahdollistajana. Toivo ja selviytyminen näyttäytyivät naisten tarinoissa heidän itselleen asettamien tavoitteiden ja niiden saavuttamisesi esiintyvän toiminnan kautta.

Tavoitteena naisilla oli raitistuminen, jota määriteltiin sekä äitiyteen liittyvien odotusten, että ongelmakäytön seurauksien, kuten terveyden menettämisen ja taloudellisten seikkojen kautta. Selviytyminen näyttäytyi raitistumiseen johtavien reittien, kuten professionaalisen tuen, vertaistuen ja itsekontrollin avulla. Koherenssin tunne naisilla vahvistui positiivisen muutoksen myötä, kun tunne oman elämän hallinnasta lisääntyi. Voimaantumista ilmaistiin myönteisillä raitistumiseen liittyvillä havainnoilla, kuten omien valintojen vaikutusmahdollisuuksilla, henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin vahvistumisella sekä kyvyllä käsitellä vaikeita tunteita ilman alkoholia.

Asia-/Avainsanat: naiseus, alkoholiriippuvuus, toivo, selviytyminen, koherenssi, voimaantuminen, sisällönanalyysi

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201802221296