Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

15.06.2023 | Publication

Farmasian ammattilaisten rooli ennaltaehkäisevässä ja haittoja vähentävässä päihdetyössä: kirjallisuuskatsaus

Julkaisun nimi:

Farmasian ammattilaisten rooli ennaltaehkäisevässä ja haittoja vähentävässä päihdetyössä: kirjallisuuskatsaus

Tekijä:

Luomanen, M.

Ingressi:

Apteekeissa on mahdollista tunnistaa entistä paremmin reseptien väärinkäyttöä, tarjota riski- ja terveysneuvontaa, vaikuttaa väärinkäytön jatkumiseen ja ohjata potilaita jatkohoitoon. Koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa farmasian alan ammattilaisten uskomuksiin ja asenteisiin ja vahvistaa huumeiden käyttäjille tarjottavaa tukea. Se tukee myös huumepotilaan kanssa käytävää vuorovaikutusta. Näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa vaikutuksia niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2023

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Lyhyt kuvaus:

Huumausaineiden käyttö ja niihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet aina vuoteen 2022 asti. Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vaikuttaa päihteiden käyttöön kysynnän ja saatavuuden kautta. Haittoja vähentävä päihdetyö kohdistuu päihteitä käyttäviin, ja sen tavoitteena on vähentää päihteistä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja.

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutkia, millaisia toimintamalleja ja tukityökaluja farmasian alan ammattilaisilla on avohuollon apteekeissa huumeisiin liittyvässä ennaltaehkäisevässä ja haittoja vähentävässä päihdetyössä. Kirjallisuushaku tehtiin Medline-tietokantaan rajaten haku vuosille 2012–2022. Käytetyt hakusanat olivat pharmacy* or pharmacies or pharmacist* ja prevent* or (harm adj3 reduc*) ja drug* or substance*) adj3 (abus* or misuse*)) or PWUD or ”people who use drugs” or ”substance use*” or SUD.

Haun tuloksena saatiin 152 artikkelia, joista sisäänotto- ja poissulkukriteerien jälkeen tutkimukseen valikoitui 11 tutkimusta. Tuloksista esiin nousseita teemoja olivat erilaiset työkalut, jotka helpottivat väärinkäyttöpotilaiden tunnistamista ja interventioiden kohdistamista heille. Koulutuksella oli vaikutusta farmasian ammattilaisten leimaaviin asenteisiin huumeiden käyttäjiä kohtaan sekä heille tarjotun tuen määrään ja väärinkäytön tunnistamiseen. Interventioilla pystyttiin vähentämään lääkkeiden väärinkäytön jatkumista. Apteekissa oli myös kokeiltu HIV- ja HCV-testausta ja riskineuvontaa kodittomille. Tutkimukseen osallistuneet olivat tyytyväisiä toimintamalliin ja pitivät apteekkia vähemmän leimallisena testausympäristönä kuin perinteisiä testauspaikkoja.

Tuloksissa korostui haittoja vähentävä päihdetyö ennaltaehkäisevän päihdetyön kustannuksella. Apteekeissa on erilaisten työkalujen avulla mahdollista tunnistaa entistä paremmin reseptien väärinkäyttöä, tarjota riski- ja terveysneuvontaa, vaikuttaa väärinkäytön jatkumiseen ja ohjata potilaita jatkohoitoon. Koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa farmasian ammattilaisten uskomuksiin ja asenteisiin ja vahvistaa huumeiden käyttäjille tarjottavaa tukea. Se tukee myös huumepotilaan kanssa käytävää vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tietoa siitä, millaista koulutusta farmasian ammattilaiset tarvitsevat ja millä tavoin erilaisia työkaluja pystyttäisiin hyödyntämään apteekkityössä.

Linkki julkaisuun:

Luomanen, M. (2023). Farmasian ammattilaisten rooli ennaltaehkäisevässä ja haittoja vähentävässä päihdetyössä - kirjallisuuskatsaus