Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

30.11.2023 | Publication

Päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeet hyvinvointialueilla

Julkaisun nimi:

Päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeet hyvinvointialueilla

Tekijä:

Peltola, S. Saarinen, T.

Ingressi:

Julkaisussa esitellään sosiaali-, terveys-, ja sivistyspalveluiden työntekijöille tehtyjen kyselyjen tuloksia. Kyselyillä kartoitettiin päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön keskeisiä kehittämistarpeita hyvinvointialueiden sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiden näkökulmasta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2023

Julkaisun tiedot:

A-klinikkasäätiö, Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta: Helsinki

Lyhyt kuvaus:

Kyselyt toteutettiin viidellä hyvinvointialueella: Kanta-Hämeessä, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla, Keski-Suomessa sekä Pohjois-Savossa. Tavoitteena oli selvittää työntekijöiden päihde- ja riippuvuustyön osaamista, yhteistyötä ja niihin liittyviä kehittämistarpeita.

Kyselyihin vastasi 1480 sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden työntekijää. Suurimpia vastaajaryhmiä olivat ikääntyneiden palvelut (28 %), avoterveydenhuolto (11 %), varhaiskasvatus (10 %) ja lastensuojelu (8 %).

Osaamisen kehittämistarpeina kyselystä nousi esiin erityisesti mini-intervention käyttö: vain 29 prosenttia vastaajista koki osaavansa käyttää mini-interventiota. Puheeksioton osaaminen vaihteli puheeksiotettavan aiheen mukaan: vahvinta osaaminen oli alkoholinkäytön osalta ja heikointa rauhoittavien tai muuten keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kohdalla.

Yhteistyöltä toivottiin erityisesti tietoa eri toimijoiden tarjoamista palveluista. Osa vastaajista kaipasi lisäksi tiiviimpää yhteistyötä, verkostoyhteistyötä ja tarvittaessa konsultointiapua päihdealan ammattilaiselta esimerkiksi puhelimitse tai chatin kautta.

Yhteistyön kehittämistarpeina kyselyssä nousi esiin erityisesti yhteistyötahojen tunteminen sekä palveluohjauksen ja hoitopolkujen selkiyttäminen. Työntekijöillä tulisi olla tarvittavat tiedot hyvinvointialueen päihdepalveluista sekä kolmannen sektorin tarjoamista apu- ja tukimuodoista. Kysely osoittaa, että erityisesti päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen tunnettuutta ja yhteistyötä julkisten palveluiden välillä on lisättävä.

Linkki julkaisuun:

https://a-klinikkasaatio.fi/wp-content/uploads/Paihde-ja-riippuvuustyon-osaamisen-ja-yhteistyon-kehittamistarpeet-hyvinvointialueilla.pdf