Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tilannearviointi – Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työryhmän kokemuksia

Julkaisun nimi:

Tilannearviointi – Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työryhmän kokemuksia

Ingressi:

Tilannearvioinnin koettiin lisäävän yhdenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta asiakastyössä. Suurinta hyötyä tilannearvioinnista oletettiin olevan jatkohoidon suunnittelussa, tilastoinnissa ja hoidon tarpeen arvioinnissa.

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työntekijöiden kokemuksia päihdetyön asiakkaan tilannearvioinnista kahden kuukauden pilottihankkeen ajalta.

Tutkimusaineisto kerättiin kahden ryhmähaastattelun avulla. Yhdeksää Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työntekijää haastateltiin käyttäen teemahaastattelua.

Haastateltavien mukaan tilannearvioinnin tekemiseen käytettäviä resursseja tulee lisätä. Tilannearvioinnin sisältöä toivottiin kehitettävän, osa tilannearviointiin liittyvistä kysymyksistä koettiin tarpeettomiksi. Tilannearvioinnin tekeminen asiakkaan kanssa ei vielä ole luonteva osa katkaisuhoitoa. Tavoitteena kuitenkin on, että siitä tulee osa ammatillista käytäntöä tulevaisuudessa.

Opinnäytetyön tulosten perusteella kehitetään etukäteen asiakkaalle annettava tiedote tilannearvioinnin sisällöstä, jotta asiakas voi tutustua siihen ja keskustelu voi sujua joustavammin arviointitilanteessa. Lisäksi järjestetään uusi perehdytys ennen kuin tilannearviointi tulee jatkuvaan käyttöön vuoden 2010 alusta. Tavoitteena on luoda tukihenkilöjärjestelmä auttamaan ongelmatilanteissa ja jatkamaan tilannearvioinnin kehittämistyötä.

Asia-/Avainsanat: katkaisuhoito, päihdetyö, tilannearviointi, ryhmähaastattelu