Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tampereen huumekulttuuri päihdetyöntekijöiden silmin

Julkaisun nimi:

Tampereen huumekulttuuri päihdetyöntekijöiden silmin

Tekijä:

Björn, V. Karvonen, K.

Ingressi:

Huumeidenkäytön tarkastelu kulttuurisidonnaisesta näkökulmasta mahdollistaa huumeita käyttävien ihmisten elämien paremman ymmärtämisen. Opinnäytetyön tavoitteena on tiedon lisäämisen kautta mahdollistaa päihdepalveluiden kehittäminen mahdollisimman tarpeita vastaaviksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tarkasteltiin huumeiden ongelmakäyttöön liittyvän kulttuurin ominaispiirteitä. Tavoitteena oli selvittää huumeita käyttävien henkilöiden arjen, sosiaalisten suhteiden sekä tapojen lainalaisuuksia huumeita käyttävien henkilöiden kanssa työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta.

Tutkielman aineisto hankittiin narratiivista kehyskertomusmenetelmää hyödyntäen. Aineiston vastaajat olivat tamperelaisia päihdetyöntekijöitä (N=4) ja analyysissä hyödynnettiin sisällönanalyysiä.

Tutkimukseen vastanneiden päihdetyöntekijöiden mukaan huumekulttuuriin liittyy esimerkiksi negatiivisia lieveilmiöitä kuten elämän kaoottisuutta, epäluotettavia ihmissuhteita ja syrjinnän kohtaamista, jotka tulisi huomioida palveluita kehitettäessä. Opinnäytetyön tulosten perusteella huumekulttuuriin liittyy huumeiden käytön lisäksi olennaisia osia, joiden riittävä tarkastelu on kattavan käsityksen luomisen sekä asiakaslähtöisten palveluiden edellytys.

Asia-/Avainsanat: huumekulttuuri, asiakastrendit, huumeiden ongelmakäyttö

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022090719944