Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihteettömyyttä tukevan ryhmätoiminnan kehittäminen A-klinikan nuorten palveluissa

Julkaisun nimi:

Päihteettömyyttä tukevan ryhmätoiminnan kehittäminen A-klinikan nuorten palveluissa

Tekijä:

Suomi, N.

Ingressi:

Kehittämistyön tuotoksena syntyi nuorten ryhmän ohjaajan toimintamalli ohjeineen Turun A-klinikalle. Työn teoreettisena viitekehyksenä on nuorten päihdeongelmat ja siihen liittyvät taustatekijät ja erityispiirteet sekä päihdeongelmista toipuminen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi.

Lyhyt kuvaus:

Turun A-klinikan nuorille suunnattu hoito on koostunut yksilöllisistä keskustelukäynneistä, ryhmätoiminnasta ja avoimesta toiminnasta. Nuorten palveluissa nähtiin, että nuorille suunnattua ryhmätoimintaa kehittämällä voitaisiin lisätä palvelun vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kehittämistyön toivottiin tuovan lisää tavoitteellisuutta nuorten päihdehoitoon. Kehittämistyön yhtenä tavoitteena oli nuorten osallistaminen ja motivointi päihdehoitoon.

Kehittämistyössä käytettiin menetelminä dialogisia kehittämiskeskusteluja työryhmän kanssa, reflektointia ja osallistavana menetelmänä kokeilevaa toimintaa, jossa kehittämistyön aikana tutkimuksen toteuttaja osallistui myös ryhmätoiminnan ohjaamiseen.

Kehittämistyön tuotoksena syntyi nuorten ryhmän ohjaajan toimintamalli ohjeineen Turun A-klinikalle. Opas materiaaleineen on koottu kansioksi, joka on Nuorten palveluiden työntekijöiden vapaasti käytettävissä.

Uutta ryhmätoiminnan mallia kehitettäessä on käytetty runkona jo edellisessä ryhmätoiminnassa mukana ollutta Retkahduksen ehkäisyn käsikirjaa ja sen teemoja. Käsiteltäviä teemoja on yhteensä kahdeksan: motivaation syntyminen ja sisäisen motivaation vahvistaminen, muutosvaihemallin läpikäyminen, muutoksen eri ulottuvuudet, käyttämisen mielihalujen tunnistaminen ja käsittely, retkahtamisen riskitilanteiden tunnistaminen, omat voimavarat, ajatusvääristymät liittyen omaan itseen ja käyttäytymiseen sekä omat elämänarvot. Uuteen ryhmätoiminnan malliin lisättiin teemoja motivoivan haastattelun menetelmästä ja motivaation syntymisen teoriasta. Uudessa ryhmätoiminnan mallissa hyödynnetään myös kokemusasiantuntijan/joiden osaamista.

Kehitetty uusi ryhmätoiminnan malli koostuu kahdestatoista kokoontumiskerrasta. Ryhmätoiminnan aloittaminen ja lopettamien vie kaksi kokoontumiskertaa ja lisäksi kaksi kokoontumiskertaa on varattu kokemusasiantuntijoiden vierailuille. Lopetuskerta pitää sisällään henkilökohtaisen selviytymissuunnitelman laatimisen.

Asia-/Avainsanat: nuoret, nuoret aikuiset, päihdekuntoutus, päihdeongelmat, ryhmäkuntoutus, toipuminen

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/502225