Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin

Julkaisun nimi:

Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin

Tekijä:

Honkanen, A. Huttunen, S. Karoskoski, I.

Ingressi:

Päihdehuoltolain mukaan päihdehuollon palveluja on annettava myös päihdeongelmasta kärsivän läheisille. Päihdekuntoutujille läheiset ovat tärkeä tekijä kuntoutumisessa, vaikka tämän opinnäytetyön perusteella päihdekuntoutujien toiveet läheisten osallistumisesta hoitoon olivat vaihtelevia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajakoulutus.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tutkittiin päihdekuntoutujien näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, millaisia ajatuksia päihdekuntoutujilla on läheistensä osallistumisesta hoitoon, miten päihdekuntoutujat kokevat läheisten vaikuttavan kuntoutumiseensa ja millaista tukea päihdekuntoutujat kokevat läheistensä tarvitsevan. Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa ja ymmärrystä siitä, millaiseksi päihdekuntoutujat kokevat läheisten tuen tarpeen sekä miten läheiset tulisi hoidossa huomioida.

Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuksessa haastateltiiin kuutta päihdekuntoutujaa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Opinnäytetyön haastattelujen perusteella päihdekuntoutujien toiveet läheisten osallistumisesta hoitoon olivat vaihtelevia. Haastatteluissa korostui päihdeongelman negatiiviset vaikutukset läheissuhteisiin. Läheisten hoitoon osallistumiseen liittyi myös päihdekuntoutujan ja läheisten vuorovaikutuksen haasteita. Monella päihdekuntoutujalla oli kuitenkin toive, että läheiset huomioitaisiin hoidossa paremmin. Monen päihdekuntoutujan näkemys on, että läheiset tarvitsisivat tukea itselleen.

Asia-/Avainsanat: päihdekuntoutuja, läheinen, päihdekuntoutus, päihderiippuvuus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805158206