Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Omaisten näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluista Etelä-Kymenlaaksossa

Julkaisun nimi:

Omaisten näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluista Etelä-Kymenlaaksossa

Tekijä:

Leppänen, M.

Ingressi:

Omaisten tuen tarjontaan ja riittävyyteen toivottiin työntekijöiltä lisää keskustelu- ja kuunteluapua sekä tukipalveluja omaisille lisää. Vertaistuki oli koettu hyvin toimivaksi, samoin ammattilaisten tuki. Perhetyötä ja omaisten huomiointia toivottiin lisää.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma/sairaanhoitaja.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa omaisten näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluista Etelä-Kymenlaakson alueella. Lisäksi selvitettiin omaisten tuen saantia itselleen liittyen läheisen mielenterveys- ja päihdeongelmaan. Tulosten tarkoituksena oli tuottaa tietoa Mietippä-hankkeelle rakenteilla olevan Etelä-Kymenlaakson yhteisen mielenterveys- ja päihdestrategian tueksi.

Aineisto kerättiin omaisten kirjoittamien kirjoitelmien avulla. Kirjoitelmapyyntöjä toimitettiin omaisille A-klinikkasäätiön Kymen A-klinikkatoimen arviointi- ja kuntoutumisyksikkö Nepparin, Karhulan A-klinikan ja Päihdeklinikan kautta sekä järjestöistä Al-Anonin ja Omaiset Mielenterveystyön tukena Kymenlaakson yhdistys ry:n kautta. Lisäksi tutkimuspyyntö julkaistiin Kymen Sanomat -sanomalehdessä.

Tulosten mukaan toimivaa mielenterveyspalveluissa oli palveluiden tarjonnassa avohoidon saatavuus ja akuuttihoito. Myös kolmannen sektorin hoitopalvelut oli koettu toimivaksi. Kehitettävää oli yhteistyön lisääminen ottamalla omaiset mukaan hoidon suunnitteluun ja hoitoon sekä käytännön ohjeiden saaminen ammattilaisilta. Hoitojonojen lyhentämistä korostettiin sekä nopeampaa hoitoon pääsyä ja hoidon aloitusta. Toiminnan tarkistamista ja työnjaon selkiyttämistä kaivattiin sekä yhteistyötä eri organisaatioiden välille. Pakkohoitoa toivottiin hoitomenetelmänä vaihtoehdoksi. Kaksoisdiagnoosipaikkojen puute koettiin palvelujärjestelmässä puutteellisena.

Asia-/Avainsanat: omaiset, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/46172