Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta

Julkaisun nimi:

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta

Tekijä:

Honkanen, M. Kortet, A.

Ingressi:

Opinnäytetyö käsittelee nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn keinoja Suomessa ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Diakonia ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö käsittelee nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn keinoja Suomessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää uusia keinoja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Opinnäytetyössä tuodaan esiin nuorten syrjäytymistä ilmiönä käyttäen hyväksi kirjallisuutta ja tilastotietoja. Lisäksi käsittään, mitä terveysvaikutuksia syrjäytymisestä nuorille voi olla ja kuinka päihteidenkäyttö vaikuttaa nuoren syrjäytyneen elämään. Työelämäyhteistyökumppanina olivat Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman eli Mipa- hankkeen toimijat.

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastateltiin kuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, joilla oli työkokemusta nuorten syrjäytyneiden kanssa työskentelystä sekä kuutta kokemusasiantuntijaa, joilla oli omakohtaisia kokemuksia syrjäytymisestä. Haastattelut nauhoitettiin, ja saatu aineisto käsiteltiin auki kirjalliseen muotoon analysointia varten. Tulokset analysoitiin induktiivistä eli aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Haastatteluaineiston lisäksi kerättiin sähköpostitse aineistoa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman eli Mipa-hankkeen toimijoilta. Sähköpostikyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitkä olisivat hyviä tapoja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä järjestöjen näkökulmasta.

Tutkimuksen tulosten perusteella todetaan, että yhteiskunnan varoja tulisi kohdentaa entistä enemmän lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Tukihenkilötoiminta oli toinen vahvasti esiin noussut asia, johon kaivattiin enemmän resursseja. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulisi syventyä enemmän tavoittamisen ja kohtaamisen keinoihin ja sitä kautta rakentaa yhteisöllisyyttä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Asia-/Avainsanat: nuoret, syrjäytyminen, ennaltaehkäisy, järjestöt, ammattilaiset, kokemusasiantuntijat

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/145679