Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

27.05.2023 | Publication

Masennuslääkkeet ja alkoholi

Julkaisun nimi:

Masennuslääkkeet ja alkoholi

Tekijä:

Herva, E.

Ingressi:

Masennuslääkkeiden valmisteyhteenvetojen mukaan alkoholia ei suositella käytettäväksi lähes minkään masennuslääkkeen kanssa. Moklobemidi on ainoa masennuslääke, jolla ei ole tutkimusten mukaan yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa, ja valmistaja ei ole ilmaissut, että alkoholia tulisi välttää. Myös Terveysportin lääkeinteraktiot ja -haitat -tietokannan sekä Micromedex -tietokannan mukaan ohjeistukset ovat samankaltaiset.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2023

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta

Lyhyt kuvaus:

Vuoden aikana noin 5–7 % suomalaisista aikuisista ja nuorista sairastaa depressiota. Depression hoitomuodon valintaan vaikuttaa muun muassa depression vakavuusaste, mutta masennuslääkehoito voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa asteisessa diagnosoidussa depressiossa. Samalla alkoholin käyttö on yleistä Suomessa ja depressiopotilaista jopa 10–30 % kärsii myös alkoholiongelmasta. Alkoholiriippuvuudesta kärsivistä 30–60 % sairastaa samanaikaisesti depressiota.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n mukaan nuorille 18–24-vuotiaille aikuisille tarvitaan tietopaketti masennuslääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä. Tämän farmaseutin lopputyön tavoitteena oli selvittää Suomessa myytävien masennuslääkkeiden ja alkoholin mahdolliset yhteisvaikutukset sekä niiden mekanismit. Tavoitteena oli tehdä myös yhteenveto alkoholin käytöstä masennuslääkkeiden kanssa terveydenhuollon ammattilaisten lääkeneuvontaa varten. Tämä lopputyö toimii pohjana nuorille aikuisille suunnatun tietopaketin koostamisessa.

Tietoa masennuslääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista sekä yhteiskäytön rajoituksista etsittiin terveydenhuollossa yleisesti käytössä olevista tietolähteistä kuten Terveysportin lääkeinteraktiot ja -haitat –tietokannasta, valmisteyhteenvedoista sekä Micromedex -tietokannasta. Lisätietoa etsittiin tieteellisestä kirjallisuudesta Scopus – tietokannassa tehtyjen hakujen avulla sekä Google -haulla. Keskustelua käytiin moniammatillisessa tiimissä koko kirjoitusprosessin ajan. Lisäksi työssä hyödynnettiin tietoasiantuntijaa.

Terveydenhuollon tietolähteiden mukaan alkoholia ei suositella käytettäväksi lähes minkään masennuslääkkeen kanssa yhtäaikaisesti. Ainoastaan moklobemidin osalta tietoa rajoitteista ei löytynyt, ja löydettyjen tutkimusten mukaan yhteisvaikutusta ei ole. Yleisesti tietolähteistä nousi esille, että alkoholia ei suositella masennuslääkkeiden kanssa, koska molemmat vaikuttavat keskushermostoon ja vaikutukset voivat olla arvaamattomia. SSRI-lääkkeistä löytyvä tieto oli ristiriitaista yhteisvaikutusten suhteen. Trisyklisillä masennuslääkkeillä yhteisvaikutus voi aiheuttaa esimerkiksi keskushermostolamaa, mikä voi johtaa alkoholin aiheuttamien kognitiivisten ja motoristen taitojen heikentymisen voimistumiseen. Käytettäessä alkoholia yhdessä duloksetiinin tai agomelatiinin kanssa, maksavaurion riski on kohonnut. Masennuslääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutusten tarkkoja mekanismeja löytyi heikosti kirjallisuudesta.

Lääkeneuvonnassa on huomioitava lääkkeenkäyttäjän hoitoon sitoutuminen. Lääkkeenkäyttäjälle tulisi perustella, miksi alkoholia ei mahdollisesti suositella tietyn masennuslääkkeen kanssa. Jos alkoholin käyttö kielletään kokonaan ilman perusteluita, lääkkeenkäyttäjä voi mahdollisesti tauottaa lääkehoitonsa. Lisäksi jokainen lääkkeenkäyttäjä voi tulkita suositukset eri tavalla, jos neuvonta ei ole yksiselitteistä. Tämän vuoksi tarvitaan lisää tutkimuksia yhteisvaikutuksista ja erityisesti niiden mekanismeista.

Linkki julkaisuun:

Herva, E. (2023). Masennuslääkkeet ja alkoholi