Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Laitoskuntoutumisen vaikutukset päihdekuntoutumiseen asiakkaan kokemana

Julkaisun nimi:

Laitoskuntoutumisen vaikutukset päihdekuntoutumiseen asiakkaan kokemana

Tekijä:

Rissanen, P.

Ingressi:

Työn tarkoituksena on antaa näkökulmia siihen, mitä päihdekuntoutujat itse pitävät tärkeinä asioina omassa prosessissaan ja mitkä seikat heidän omasta mielestään ovat niitä voimaa antavia tekijöitä ja asioita, jotka auttavat heitä kuntoutumaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä kartoitettiin laitoskuntoutumisen vaikutuksia päihdekuntoutumiseen asiakkaan kokemana. Tarkoituksena oli selvittää kuntoutumiskodin vaikutusta asiakkaan kuntoutumiseen. Opinnäytetyössä tutkittiin kotiutumassa olevien ja juuri kotiutuneiden asiakkaiden kokemuksia palvelun sisällöstä ja sen toimivuudesta. Lisäksi tavoitteena oli mahdollisten toimintamuotojen kehittämistarpeiden esille saaminen ja eteenpäin vieminen A-klinikkasäätiön kuntoutumiskotiin.

Tutkimus on toteutettu laadullisena teemahaastattelututkimuksena marraskuun 2010 ja toukokuun 2011 välisenä aikana A-klinikkasäätiön Kymen A-klinikkatoimen kuntoutumiskodissa Karhulassa haastattelemalla kahdeksaa asiakasta, jotka olivat juuri kotiutumassa tai kotiutuneet kuntoutumiskodista. Aineiston analyysissä sovellettiin sisällönanalyysiä.

Kuntoutumiskotiin hakeudutaan varaamalla neuvotteluaika suoraan tai A-klinikan muiden yksiköiden kautta. Haastatelluista asiakkaista yksi oli tullut suoraan kuntoutumiskotiin ja muut olivat tulleet kuntoutumiskotiin A-klinikan katkaisuhoidon kautta. Haastateltavat kokivat kuntoutusjakson pääsääntöisesti positiivisena. Aineistosta kävi ilmi, että osalla asiakkaista päihteidenkäyttö oli jo kehittynyt riippuvuudeksi ja he pitivät kuntoutumisjaksoa katkaisuhoitona eikä niinkään kuntoutumisyrityksenä. Osa haastatelluista asiakkaista halusi pysähtyä, irrottautua päihteistä ja parantaa elämäntilannettaan, osalla ei ollut kattoa päänsä päällä. Haastatellut henkilöt arvostivat suuresti kuntoutumiskodin olemassaoloa ja toimintaa sekä henkilökunnan ammattitaitoa. Haastattelussa nousi vahvasti esille asiakkaan oman motivaation merkitys kuntoutumiseen.

Asia-/Avainsanat: riippuvuus, päihdekuntoutus, yhteisö, vaikuttavuus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/35074