Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Läheisen huomiointi päihdeongelmaisen hoidossa -opas päihdetyöntekijöille

Julkaisun nimi:

Läheisen huomiointi päihdeongelmaisen hoidossa -opas päihdetyöntekijöille

Ingressi:

Päihderiippuvaisen läheiset kokivat saamansa vertaistuen hyödylliseksi, jaksamista lisääväksi tukimuodoksi. Tämän lisäksi kaivattiin lisää tietoa päihderiippuvuudesta ja eri hoitomuodoista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Turun AMK, Ylemmän AMK:n opinnäytetyö

Lyhyt kuvaus:

Päihderiippuvuus on monimuotoinen sairaus, jonka oireet voivat ulottua kaikille elämän osa-alueille, myös läheisiin ihmissuhteisiin. Siksi siihen sairastuminen on usein raskasta myös läheisille. Kehittämisprojektin kohdeorganisaatioksi valittiin A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueelta Salon alueen palvelut, joissa päihdeongelmaisten omaisia kohdataan päivittäin.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten omaiset ja läheiset kokevat saamansa vertaistuen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa läheisten vertaistukikokemuksista ja toiveista saatavan avun ja tuen suhteen. Omaisille järjestettiin säännöllisesti kokoontuva vertaistukiryhmä, joista kerättiin tietoa toimintatutkimuksen menetelmin; osallistuvalla havainnoinnilla ja reflektiopäiväkirjan avulla. Näiden tietojen pohjalta opinnäytetyön tuotoksena valmistui opaslehtinen työntekijöiden käyttöön.

Läheiset kokivat saamansa vertaistuen hyödylliseksi, jaksamista lisääväksi tukimuodoksi. Säännöllisesti kokoontuvasta vertaistukiryhmästä tuli heille paikka, missä he voivat turvallisesti jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Vertaistuen saanti paransi myös suhdetta läheiseen, koska nämä vaikeat asiat eivät enää kulkeutuneet läheiseen suhteeseen. Tiedon saantia päihderiippuvuudesta ja hoitomahdollisuuksista läheiset pitivät tärkeänä. Työntekijöistä erityisesti kentällä työskentelevät vertaistukiohjaajat kokivat omaisten huomioonottamisen tärkeänä. Kehittämisprojektin tuotoksena syntyneeseen opaslehtiseen on kerätty ne asiat, joita läheiset pitävät heidän huomioonottamisessa tärkeänä.