Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Julkaisun nimi:

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Tekijä:

Heinonen, M. Pitkänen, T.

Ingressi:

Tutkimus osoittaa, että oheispäihteitä käyttävät korvaushoitopotilaat tarvitsevat psykososiaalista tukea, vaikka he eivät aina ensisijaisesti tavoittele päihteettömyyttä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tietopuu Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Lyhyt kuvaus:

Päihdehoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn vaikeuksien selvittäminen on tärkeää, koska arkielämän selviytymisen ja päihdeongelman välillä on kiinteä yhteys. Käytännön päihdetyössä on ollut puutetta hyvistä työmenetelmistä, joten psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen ja seuranta on usein jäänyt vähäiseksi. Uuden eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetyn PARADISE24-kyselyn avulla voidaan kartoittaa laajasti keskeisiä psykososiaalisia vaikeuksia.

Aineisto koostuu 269 Helsingin kaupungin alueellisilla päihdepoliklinikoilla opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden kyselyvastauksista. Paradise24fin-kyselyllä kartoitettiin potilaiden toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Tutkimuksessa selvitettiin korvaushoitopotilaiden psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja intensiteettiä sekä oheispäihteiden käytön ja psykososiaalisten vaikeuksien välisiä yhteyksiä.

Korvaushoitopotilaat olivat kokeneet laaja-alaisesti toimintakyvyn vaikeuksia: erilaisten potilasryhmien vertailuissa käytetty PARADISE24-metric-keskiarvo oli 53,4 (keskihajonta 13,4). Suurimmat psykososiaaliset vaikeudet ilmenivät mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan teemaalueilla. Laittomia oheispäihteitä käyttäneet potilaat olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia kaikilla teema-alueilla merkitsevästi enemmän kuin päihteitä käyttämättömät potilaat.

Oheispäihteitä käyttävät korvaushoitopotilaat tarvitsevat psykososiaalista tukea siitä huolimatta, että eivät aina tavoittele ensisijaisesti päihteettömyyttä. Oheispäihteiden käytön ja toimintakyvyn suhde on todennäköisesti kaksisuuntainen, mutta poikittaistutkimuksen tuloksien perusteella ei voida tehdä päätelmiä syy-seuraussuhteista. Paradise24fin-kysely soveltuu hyvin psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, korvaushoito, PARADISE 24, psykososiaaliset vaikeudet, oheispäihteet

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Tutkimussarja_3_2017_Heinonen_ja_Pitkanen.pdf