Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Juttelutuokioita saisi olla enemmän” – Akuuttikatkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä päihdehoitotyön auttamismenetelmien toteutumisesta

Julkaisun nimi:

”Juttelutuokioita saisi olla enemmän” – Akuuttikatkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä päihdehoitotyön auttamismenetelmien toteutumisesta

Tekijä:

Uravuori, A. Vuorinen, T.

Ingressi:

Opinnäytetyössä kartoitettiin katkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä käytetyistä päihdehoitotyön auttamismenetelmistä päihdepsykiatrisessa yksikössä. Vastaajien mielestä elämäntilanteen selvittäminen ja sen järjestämisessä tukeminen sekä päihteettömyyteen kannustaminen eivät toteutunut hoitojaksolla hyvin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Hämeen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa katkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä käytetyistä päihdehoitotyön auttamismenetelmistä päihdepsykiatrisessa yksikössä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa auttamismenetelmien toteutumisesta ja tärkeydestä päihdehoitotyössä akuuttikatkaisuvaiheessa. Tietoa voidaan hyödyntää päihdekatkaisuprosessin kehittämisessä ja hoitajien päihdepsykiatrisen osaamisen vahvistamisessa. Opinnäytetyön on tilannut Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän psykiatrian osasto 11.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentui aiheeseen liittyvistä tutkimuksista, kirjallisuudesta sekä hoitosuosituksista. Opinnäyte toteutettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineisto kerättiin maalis-heinäkuussa 2009 strukturoidulla kyselylomakkeella, joka sisälsi myös avoimen kysymyksen. Aineiston keruussa kohderyhmän muodostivat Forssan sairaalan osasto 11 päihdepsykiatrian akuuttikatkaisuhoitopotilaat (N=36).

Saatujen tulosten mukaan akuuttikatkaisuhoitopotilaiden mielestä päihdehoitotyön auttamismenetelmistä vieroitusoireiden arviointi ja lievittäminen, turvallisen hoitoympäristön luominen sekä perustarpeiden huomioiminen toteutuivat hoitojaksolla hyvin. Sen sijaan elämäntilanteen selvittäminen ja sen järjestämisessä tukeminen sekä päihteettömyyteen kannustaminen eivät toteutunut vastaajien mielestä aivan niin hyvin. Kuitenkin näitä kaikkia auttamismenetelmiä pidettiin tärkeänä hoitojakson onnistumisen kannalta.

Opinnäytetyön tulosten avulla on mahdollista kehittää päihdepsykiatrista hoitotyötä ja osaamista, ainakin paikallisesti. Haasteina kehittämistyössä on mm. potilaan yksilöllisen kohtelun, informoinnin, vuorovaikutuksen sekä jatkohoidon suunnittelun kehittäminen.

Asia-/Avainsanat: päihdehoitotyö, katkaisuhoito, päihdehoitotyön auttamismenetelmät

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/4720