Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Järvenpään sosiaalisairaalan Verkko-projektin asiakkaiden kokemuksia päiväkeskustoiminnasta

Julkaisun nimi:

Järvenpään sosiaalisairaalan Verkko-projektin asiakkaiden kokemuksia päiväkeskustoiminnasta

Tekijä:

Koistinen, A.

Ingressi:

Opinnäytetyö käsittelee Järvenpään sosiaalisairaalan Verkko-projektin asiakkaiden kokemuksia päiväkeskustoiminnasta. Haastateltavat olivat enimmäkseen tyytyväisiä Verkko-projektin päiväkeskuksen toimintaan, ja he antoivat runsaasti kehitysideoita toiminnan parantamiseksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Verkko–projekti oli vuosina 2004–2008 toteutettu Järvenpään sosiaalisairaalan alainen ja RAY:n(Suomen raha-automaattiyhdistys) rahoittama tuetun asumisen projekti. Projektin asiakkaina olivat opiaattiriippuvaiset korvaushoitoasiakkaat. Verkko-projektin päätoiminnan rinnalle syntyi tärkeäksi osaksi päiväkeskustoiminta Verkko-projektin tiloissa. Opinnäytetyöni käsittelee Järvenpään sosiaalisairaalan Verkko-projektin asiakkaiden kokemuksia päiväkeskustoiminnasta.

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia asiakkailla päiväkeskustoiminnasta on psykososiaalisen kuntoutuksen muotona. Tutkimuksessa saaduista tuloksista toivotaan olevan hyötyä päiväkeskuksen toiminnan kehittämisessä, niin että toiminta olisi tulevaisuudessa vielä parempaa.

Opinnäytetyössä käsitellään psykososiaalista kuntoutusta erityisesti päihdetyössä. Päiväkeskustoiminta on yksi psykososiaalisen kuntoutuksen muoto. Työssä on haastateltu päiväkeskuksen asiakkaita. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, josta metodiksi on valittu teemahaastattelu. Haastateltavina olivat korvaushoidossa olevia Verkko-projektin päiväkeskuksessa käyneitä asiakkaita. Heistä osallistui haastatteluihin kymmenen henkilöä. Tulosten analyysimenetelmänä käytettiin deduktiivista sisällön analyysia.

Tutkimustulosten mukaan haastateltavien näkökulmasta katsottuna psykososiaalinen kuntoutus on tärkeää lääkinnällisen korvaushoidon rinnalla. Haastateltavat ovat enimmäkseen tyytyväisiä Verkko-projektin päiväkeskuksen toimintaan, ja he antoivat runsaasti kehitysideoita toiminnan parantamiseksi. Toiminnan kehittämiseksi annetut ideat liittyivät liikunnallisten ryhmien lisäämiseen, erilaisten vierailujen lisäämiseen ja tilojen kehittämiseen.

Asia-/Avainsanat: huumeet ja niiden ongelmakäyttö, päihdetyö, psykososiaalinen kuntoutus, korvaushoito, päiväkeskustoiminta, arjenhallinta

Linkki julkaisuun:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2341/Anna_Koistinen.pdf?sequence=2