Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumeita käyttävien henkilöiden kokemuksia huumeiden käytön laittomuuden ja rangaistavuuden vaikutuksista

Julkaisun nimi:

Huumeita käyttävien henkilöiden kokemuksia huumeiden käytön laittomuuden ja rangaistavuuden vaikutuksista

Tekijä:

Kauhanen, J. Leinonen, P. Sae-Iao, P.

Ingressi:

Huumeiden käyttöön liittyy usein voimakastakin stigmaa, jonka on todettu voivan estää huumeidenkäyttäjää kertomasta huumeiden käytöstään tai hakeutumasta hoitoon. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa sosiaali- ja terveysalan päihdetyöntekijöille huumeidenkäyttäjien omista kokemuksista huumeiden käytön rangaistavuuteen liittyen, jotta ammattilaisilla olisi hyvät valmiudet kohdata huumeidenkäyttäjiä sekä madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää huumeidenkäyttäjien kokemuksia huumeiden käytön laittomuudesta ja rangaistavuudesta sekä niiden vaikutuksista. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin Symppiksien ja A-klinikkasäätiön Verkko-Vinkki-hankkeen kanssa kyselytutkimuksena. Kyselylomake julkaistiin syksyllä 2021 Tor-verkossa sekä paperilomakkeina terveysneuvontapisteissä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 319 vastaajaa.

Keskeisimpiä aineistosta esille nousseita teemoja olivat hoitojärjestelmään liittyvät vaikutukset, kohtaaminen sekä asenteet ja sosiaaliset, terveydelliset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. Huumeiden käytön laittomuuden koettiin vaikuttavan negatiivisesti ihmisten asenteisiin ja tuloksista nousi esille huumeiden käyttöön liittyvä häpeä sen rangaistavuuden vuoksi. Rangaistavuuden koettiin vähentävän luottamusta, avoimuutta, huumeiden puheeksiottoa sekä hoitoon hakeutumista. Tuloksista ilmeni vastaajien kohdanneen syrjintää, nöyryyttämistä ja epätasa-arvoista kohtelua terveydenhuollon palveluissa. Yhdeksän kymmenestä (91 %) vastaajasta oli sitä mieltä, että huumeiden käytön rangaistavuus tulisi poistaa, jotta hoitoon hakeutuminen tehostuisi.

Tutkimustulosten perusteella huumeiden käytön laittomuus ja rangaistavuus aiheuttivat vastaajien kokemuksen mukaan voimakasta stigmaa, joka koostuu useasta eri tekijästä. Pelko rikosoikeudellisista seurauksista, työ- tai opiskelupaikan menettämisestä sekä leimaavista asenteista heijastuu negatiivisesti suoraan huumeita käyttävien henkilöiden hoitoon hakeutumiseen ja hyvinvointiin.

Asia-/Avainsanat: haittoja vähentävä työ, huumeet, huumeiden käyttö, huumepolitiikka, päihdehoito, stigma

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204215628