Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hoitotyöntekijöiden valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotyöhön Järvenpään sosiaalisairaalassa – Tutkimus- ja kehitystoiminnan integrointi hoitotyöntekijöiden työnkuvaan

Julkaisun nimi:

Hoitotyöntekijöiden valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotyöhön Järvenpään sosiaalisairaalassa – Tutkimus- ja kehitystoiminnan integrointi hoitotyöntekijöiden työnkuvaan

Tekijä:

Vaittinen, M.

Ingressi:

Tutkimus- ja kehitystoiminnan tiedolliset valmiudet ilmenivät tiedon hankinta ja tiedon käytön osaamisena ja taidolliset valmiudet ilmenivät verkoston hyödyntämisosaamisena, muutoksen toteutus osaamisena ja arviointiosaamisena.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Metropolia ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja YAMK, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tämän kehitystyön tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan valmiuksia näyttöön perustuvaan hoitotyöhön sekä näyttöön perustuvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tuloksia tullaan hyödyntämään Järvenpään sosiaalisairaalan strategiatyöhön, hoitotyön toiminnallisten rakenteiden uudistamiseen sekä hoitohenkilökunnalle suunnattujen koulutusten suunnitteluun.

Kehitystyö toteutettiin toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen. Kvantitatiivinen aineisto kerättiin hoitotyöntekijöiltä kyselylomakkeen avulla. Alkukartoitus suoritettiin vuonna 2012 ja loppukysely samalla kyselylomakkeella vuonna 2013. Alkukartoitukseen osallistui 19 työntekijää ja loppukartoitukseen 16 työntekijää. Kysely analysoitiin SPSS tilasto-ohjelman avulla. Alkukartoituksen jälkeen perustettiin Järvenpään sosiaalisairaalan strategiahankkeeseen liittyen tiedonkeruu kehitystyöryhmä. Kvalitatiivinen aineisto muodostui kehitystyöryhmän tapaamisten pohjalta laadituista muistioista ja muistiinpanoista. Aineistoa kertyi yhteensä 17 sivua. Kvalitatiivinen aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla.

Alku- ja loppukartoituksen tulokset olivat vuosina 2012 ja 2013 samansuuntaisia. Hoitotyöntekijät asennoituivat myönteisesti ja arvostivat tutkitun tiedon käyttöä hoitotyössä. Erilaisten tiedonlähteiden käyttö hoitotyöntekijöiden keskuudessa oli vähäistä, käytetyimmät tiedonlähteet olivat oman alan ammattilehdet ja Terveysportti. Hoitotyöntekijät kokivat omat taitonsa tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa sekä tiedonhankinnassa ja omaksumisessa keskinkertaisiksi. Ammattiryhmistä sairaanhoitajat arvioivat kriittisimmin omaa osaamistaan tutkitun tiedon hankinnassa ja omaksumisessa.

Hoitotyöntekijöiden mukaan tutkimustietoon perustuva näyttö ja asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö nähtiin toisiaan täydentävinä näkökulmina, sen sijaan hoitotyön perustuminen myös asiakkaalta saatuun tietoon ei näkynyt vastauksissa. Näyttöön perustuvan hoitotyön edistävien ja estävien tekijöiden osalta tutkitun tiedon käyttömahdollisuudet ja organisaation tuki näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi koettiin lisääntyneen. Asennoituminen tutkimus- ja kehitystoiminnan toteuttamiseen oli myönteistä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tiedolliset valmiudet ilmenivät tiedon hankinta ja tiedon käytön osaamisena ja taidolliset valmiudet ilmenivät verkoston hyödyntämisosaamisena, muutoksen toteutus osaamisena ja arviointiosaamisena.

Asia-/Avainsanat: näyttöön perustuva hoitotyö, valmiudet

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/vaittinen.pdf