Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hoitopolun kehittäminen ennaltaehkäisevään päihdehoitotyöhön

Julkaisun nimi:

Hoitopolun kehittäminen ennaltaehkäisevään päihdehoitotyöhön

Tekijä:

Suomalainen, E. Luusuaniemi, M.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ennaltaehkäisevän päihdehoitotyön hoitopolku Haminan kaupungille. Hoitopolun tavoitteena oli parantaa päihdeasiakkaan selviytymistä omassa elämässään ja päihdehoitotyön piirissä, selkiyttää päihdehuollon toimintamallia ja eri ammattiryhmien työtä sekä turvata asiakkaan toimiva, asiakaslähtöinen hoito jo ongelmien synnyn varhaisvaiheessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ensihoidon koulutus.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ennaltaehkäisevän päihdehoitotyön hoitopolku Haminan kaupungille. Hoitopolun tavoitteena oli parantaa päihdeasiakkaan selviytymistä omassa elämässään ja päihdehoitotyön piirissä, selkiyttää päihdehuollon toimintamallia ja eri ammattiryhmien työtä sekä turvata asiakkaan toimiva, asiakaslähtöinen hoito jo ongelmien synnyn varhaisvaiheessa.

Työ oli luonteeltaan kehittämistehtävä, jossa päihdetyön hoitopolku on laadittu teoreettisen viitekehyksen, Haminan A-klinikan palveluesimiehen teemahaastattelun sekä työelämän edustajien toiveiden pohjalta. Hoitopolun rakenne noudattaa hoitotyön prosessimallia. Teemahaastatteluaineisto analysoitiin käyttäen deduktiivista strukturoitua sisällön analyysia.

Teemahaastattelun keskeisimpiä tulosten mukaan Haminan päihdepalveluiden kehittämisen tulisi kohdistua olemassa olevien rakenteiden vahvistamiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen sekä yhteistyön edistämiseen eri toimijoiden välillä, sillä päihdepalvelut sellaisenaan on koettu toimivina ja kysyntään pystytään vastaamaan yksilöllisesti. A-klinikalle hakeutuvien asiakkaiden ongelmien vaikeusaste on hyvin vaihteleva ja päihdeongelman lisäksi myös muita ongelmia esiintyy laaja-alaisesti. Haminassa on suhteellisen paljon päihteidenkäyttäjiä, ja erityisesti mietojen huumausaineiden käyttö on lisääntynyt. Uusimman haasteen muodostavat muuntohuumeet. A-klinikan rooli ennaltaehkäisevässä päihdehoitotyössä sijoittuukin lähinnä sekundaari- ja tertiaaritasoille. Suurin asiakasryhmä A-klinikalla ovat työikäiset.

Kehittämistyön tuotos, valmis hoitopolku, on kaksiosainen kaavio, jonka ensimmäisessä osassa kuvataan hoitotyön prosessi vaiheittain tarpeen määrittelystä arviointiin. Toisessa osassa Haminan päihdepalvelut yhteystietoineen on järjestetty asiakkaan ikäryhmän mukaisesti organisaatiokartaksi. Näin jokainen haminalainen saadaan ohjatuksi hakemaan apua tarkoituksenmukaisesta paikasta, eikä työntekijän aikaa kulu yhteystietojen etsimiseen.

Asia-/Avainsanat: päihdetyö, hoitoketju, ennaltaehkäisy, alkoholi, huumeet

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/122432