Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Haittoja vähentävä korvaushoito ja oheiskäyttö pistämällä – miten pistämisen vähentämistä voisi tukea?

Julkaisun nimi:

Haittoja vähentävä korvaushoito ja oheiskäyttö pistämällä – miten pistämisen vähentämistä voisi tukea?

Tekijä:

Helenius, E. Järvi, K.

Ingressi:

Opinnäytetyö kartoittaa korvaushoidossa olevien oheiskäyttöä ja kokemusta siitä, mitkä tekijät auttavat pistämisen lopettamisessa tai vähentämisessä. Tulokset osoittavat, että pistämisen vähentämistä tai lopettamista tukevat tekijät ovat hyvin yksilöllisiä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa haittoja vähentävässä korvaushoidossa olevien pistämällä tapahtuvaa oheiskäyttöä ja asiakkaiden kokemusta siitä, mitkä tekijät auttavat heitä pistämisen lopettamisessa tai vähentämisessä. Kyseessä on pääosin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus.

Aineisto kerättiin anonyymeillä kyselylomakkeilla haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkailta Helsingissä marraskuussa 2016. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 112 asiakasta viidestä eri korvaushoitoyksiköstä. Tutkimuksessa ilmeni, että Helsingissä haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaista 31 prosenttia käyttää pistämällä huumeita.

Useimmin pistämällä käytetty päihde vastaajilla oli amfetamiini. Suurin osa asiakkaista joilla pistämistä esiintyi, kokivat asian itselleen ongelmaksi. Pistämisen vähentämisessä tai lopettamisessa tukevat tekijät ovat kyselyn mukaan hyvin yksilöllisiä. Mielekäs tekeminen, riittävä annos korvaushoitolääkettä sekä työntekijöiden antama tuki nousivat kuitenkin vastauksissa useimmin esille auttavana tekijänä. Korvaushoidon työntekijät voivat hyödyntää opinnäytetyön tuloksia yksittäisissä hoitokeskusteluissa asiakkaiden kanssa sekä kehittäessään toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Asia-/Avainsanat: opioidiriippuvuus, haittoja vähentävä korvaushoito, huumeiden käyttö, pistäminen

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123702/1helenius_emilia_HELSINKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y