Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Avomuotoisen päihdekuntoutuskurssimallin kehittäminen Salon A-klinikalla – suunnittelu, toteutus ja arviointi

Julkaisun nimi:

Avomuotoisen päihdekuntoutuskurssimallin kehittäminen Salon A-klinikalla – suunnittelu, toteutus ja arviointi

Tekijä:

Lehtinen, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa avomuotoisen päihdekuntoutuskurssin toimintamalli Salon A-klinikalle. Tuotettu toimintamalli piti sisällään suunnitellun päihdekuntoutuskurssin rakenteen ja sisällön, toimintaan liittyvän dokumentoidun kirjallisen materiaalin, kurssin toteutukseen liittyvän sisällön havainnollistamisaineiston sekä päihdekuntoutuskurssitoiminnasta tehdyt palvelu- ja prosessikuvaukset.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Satakunnan ammattikorkeakoulu, kuntoutuksen koulutusohjelma YAMK

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli tuottaa avomuotoisen päihdekuntoutuskurssin toimintamalli A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen Salon avopalveluihin kuuluvalle Salon A-klinikalle. Kehittämistyön tavoitteena oli suunnitella avomuotoisen päihdekuntoutuskurssin rakenne ja sisältö, toteuttaa suunniteltu päihdekuntoutuskurssi sekä arvioida sen toteutusta, sisältöä ja vaikuttavuutta yhtenä Salon A-klinikan palvelumuotona. Kehittämistyön teoreettisena tausta-ajatuksena toimi päihteiden käytön muutostyöhön kiinteästi liitetty Prochaskan & DiClementen kehittämä muutoksen transteoreettinen muutosvaihemalli. Tietoisuus päihteidenkäytön muutostyöhön sisältyvistä eri vaiheista toimi ohjaavana tekijänä koko kehittämistyön prosessin aikana.

Kehittämistyö toteutettiin osallistavaa toimintatutkimusta soveltaen. Kehittämistyön vaiheet etenivät päihdekuntoutuskurssitoiminnan suunnittelusta toiminnan toteutukseen ja toteutuneen toiminnan arviointiin. Ensimmäinen avomuotoinen päihdekuntoutuskurssi järjestettiin Salon A-klinikalla syksyllä 2015 neljän viikon mittaisena kurssijaksona, jossa kurssipäiviä oli neljänä päivänä viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Päihdekuntoutuskurssille osallistui kahdeksan henkilöä, joiden käyttämä päihde oli alkoholi. Päihdekuntoutuskurssin toteutuksen aikana kurssilaisilla oli mahdollisuus tuoda esiin kokemuksiaan ja ajatuksiaan kurssitoiminnasta, jolloin he päihdepalvelujen käyttäjinä osallistuivat palvelumuodon suunnitteluun, arviointiin ja sen edelleen kehittämiseen. Tiedonkeruun välineitä kehittämistyössä olivat muun muassa päihdekuntoutuskurssilaisten teemahaastatteluina toteutetut alku- ja loppuhaastattelut, alkoholinkäyttöä mittaavat testit, kirjalliset palautteet sekä havainnointi.

Kehittämistyön tuloksena Salon A-klinikalle tuotettiin avomuotoisen päihdekuntoutuskurssin toimintamalli, mikä pitää sisällään suunnitellun päihdekuntoutuskurssin rakenteen ja sisällön, toimintaan liittyvän dokumentoidun kirjallisen materiaalin, kurssin toteutukseen liittyvän sisällön havainnollistamisaineiston sekä päihdekuntoutuskurssitoiminnasta tehdyt palvelu- ja prosessikuvaukset. Päihdekuntoutuskurssitoiminta liitetään osaksi Salon A-klinikan tarjoamia päihdepalveluja ja henkilökunnan osaamista tullaan vahvistamaan ryhmämuotoisen kurssitoiminnan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito ja -kuntoutus, alkoholin käyttö, kehittäminen

Linkki julkaisuun:

http://www.theseus.fi/handle/10024/111119