Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Alkoholiongelmainen äiti päihdelinkin suljetussa keskusteluryhmässä

Julkaisun nimi:

Alkoholiongelmainen äiti päihdelinkin suljetussa keskusteluryhmässä

Tekijä:

Lindfors, K.

Ingressi:

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli, miten alkoholiongelmainen äiti jäsentää tarvetta muuttaa alkoholinkäyttöään. Äitien muutokseen liittyvissä kirjoituksissa erottui kolme repertuaaria: pelkäävä äiti, taisteleva äiti ja voimaantuva äiti

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityön pääaine.

Lyhyt kuvaus:

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli, miten alkoholiongelmainen äiti jäsentää tarvetta muuttaa alkoholinkäyttöään. Vastauksia haettiin seuraavien kysymysten avulla: miten äiti kertoo itsestään muutoksen tekijänä, miten muutoksesta keskustellaan ryhmässä ja miten muutosvalmiutta luodaan ryhmässä. Tutkimusaineiston muodosti seitsemän äidin viestit kolme kuukautta kestävässä Päihdelinkin äitiryhmässä, joka on suljettu ja ohjattu keskustelufoorumi internetissä. Laadullinen tutkimus keskittyi muutokseen liittyviin kirjoituksiin, joita analysoitiin diskurssianalyysin avulla.

Alkoholinkäytön kasvamisen seurauksena myös naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt Suomessa. Alkoholia käyttävät naiset salaavat herkästi ongelmansa jääden ilman hoitoa ja tukea. Tutkimuksen näkökulma rakentui kulttuuristen hyvän äitiyden odotusten, alkoholiongelmasta irrottautumisen ja verkkokeskustelun viitekehykseen.

Muutoksen pohdinta ryhmässä jäsentyi vahvasti äitiyden kautta. Lapset pidettiin tärkeimpänä kannustimena muutokseen. Alkoholiongelma tuotti häpeää ja avun hakeminen kasvottomasti oli monelle ainut vaihtoehto. Äitiryhmä kuvattiin paikaksi, jossa voi avoimesti pohtia muutosta vertaisten ja ohjaajien tuen avulla. Äitiryhmän keskusteluja luonnehti keskinäinen arvostus ja kannustus. Vertaisilta saatu tuki ja kannustus miellettiin tärkeäksi. Esimerkiksi pidempään raittiina olleet tukivat muutosta harkitsevia äitejä omalla esimerkillään.

Äitien muutokseen liittyvissä kirjoituksissa erottui kolme repertuaaria: pelkäävä äiti, taisteleva äiti ja voimaantuva äiti. Repertuaarit rakentuivat keskustelussa edellä mainitussa järjestyksessä. Pelkäävä äiti -repertuaarin pohdinnoissa kirjoitukset muutoksesta jäsentyivät erilaisten pelkojen kautta ja kertomista luonnehti identiteetin suojelu, näköalattomuus ja voimattomuus. Identiteetin suojelu näyttäytyi erityisesti lapsiin liittyvissä pohdinnoissa. Taisteleva äiti -repertuaaria hallitsi konkreettinen toiminta, joka tarkoitti raittiusjaksojen kokeiluja, taistelua mielihaluja ja ahdistusta vastaan. Taisteluna kuvautui myös ajatuksen tasolla tapahtuva vaihtoehtojen puntarointi, jossa korostuivat helpotuksen kaipuu, muutoksen vastustaminen ja avun tarve. Voimaantuva äiti  repertuaarissa raittius alkoi näyttäytyä houkuttelevana lisääntyneen hyvän olon ja päihteisiin liittyvien onnistumisten myötä. Voimaantumista ilmaistiin itsensä hyväksymisenä ja lisääntyvänä vastuuna omasta toiminnasta.

Tutkimuksen tulokset antavat lisäymmärrystä äitien alkoholiongelmaan liittyvän muutoksen prosessin luonteesta sekä avun hakemiseen liittyvistä ongelmista. Internetin keskustelufoorumit voivat olla hyvä avun hakemisen kanava silloin, kun halutaan keskustella kasvottomasti arkaluonteisista aiheista.

Asia-/Avainsanat: äitiys, alkoholiongelmat, muutos, vertaistuki, verkkokeskustelu, diskurssianalyysi

Linkki julkaisuun:

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/10487