Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

01.09.2023 | Tutkimus

Tutkimus: mielenterveys- ja päihdetyössä kokemusasiantuntijana toimiminen tukee myös omaa toipumista

Kokemusasiantuntijatehtävissä toimivien toipumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota myönteiseen toipumiskulttuuriin sekä arvostavaan ja tasavertaiseen kohteluun työyhteisössä.

Kokemusasiantuntijoiden rooli on tunnustettu tärkeäksi osallisuutta, vertaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä vahvistavien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Kokemusasiantuntijoiden mielestä toiminta tukee myös heidän omaa toipumistaan. He pitivät toimintaa merkityksellisenä niin sosiaalisten suhteiden, toiveikkuuden ja tulevaisuusoptimismin, identiteetin, elämän merkityksellisyyden kuin voimaantumisenkin kannalta. Tärkeitä kokemuksia olivat mm. vertaisilta saatu tuki ja yhteisöllisyyden vahvistuminen. Kokemusasiantuntijana toimiminen tuki myös omanarvontunnon vahvistumista, myönteisen minäkäsityksen ja identiteetin muodostamista sekä vähensi stigmaan liittyviä kokemuksia.

Tulokset pohjautuvat Marjatta Martinin ja Kari Sorosen Lapin yliopistossa tekemään ja A-klinikkasäätiön Tutkimussarjassa (1/2023) julkaistuun tutkimukseen mielenterveys- ja päihdetyössä kokemusasiantuntijana toimivien henkilöiden toiminnalleen antamista merkityksistä heidän oman toipumisensa näkökulmasta. Tarkastelu pohjautui CHIME-mallinnuksen mukaiselle jäsennykselle henkilökohtaisesta toipumisesta ja sen osa-alueista. Tutkimuksen kahteen fokusryhmähaastatteluun osallistui 13 päihde- ja mielenterveystyössä toimivaa kokemusasiantuntijaa.

Huomio yksilöllisiä vahvuuksia tukeviin ja monipuolisiin tehtäviin

Kokemusasiantuntijat arvioivat kokemusasiantuntijuuden muuttaneen suhtautumista psyykkisiin sairauksiin ja riippuvuuksiin, tuoneen mielekästä sisältöä elämään sekä lisänneen omien roolien, päämäärien ja elämänkulun jäsentämistä. Kokemusasiantuntijuus oli mahdollistanut voimaantumista yksilöllisenä kasvuprosessina, mikä lisäsi voimavaroja ja oman elämän hallintakeinoja.

Haastateltujen arviot kokemusasiantuntijana toimimisen merkityksestä oman toipumisen eri osa-alueilla vaihtelivat yksilöllisten muutostarpeiden mukaan. Toipumista edistäviksi koetut tekijät olivat omakohtaisia, toipumisprosessin myötä muuttuvia ja sidoksissa kulloinkin olemassa olevaan toimintaympäristöön. Toipuminen yksittäisellä osa-alueella tuki myönteisiä muutoksia muillakin osa-alueilla ja toipumisprosessia kokonaisuudessaan.

Kokemusasiantuntijatoimintaa kehitettäessä on tarpeen huomioida tarjolla olevien työtehtävien monipuolisuus, mahdollisuus valita itselleen sopivia tehtäviä sekä riittävän työnohjauksen turvaaminen, jotta toiminta tukee kokemusasiantuntijoiden toipumista eikä muodostu kuormittavaksi, omia voimavaroja heikentäväksi tehtäväkentäksi.

Martin, M. & Soronen, K.: Mielenterveys- ja päihdetyössä kokemusasiantuntijana toimimisen merkitys omalle toipumiselle, A-klinikkasäätiö: Tutkimussarja 1/2023.

Lisätietoa: YTT, yliopistotutkija Marjatta Martin, Lapin yliopisto, [email protected], 040 484 4205