Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Vertaisen rooliin kohdistuvat jännitteet haittoja vähentävässä päihdetyössä

Tutkimuksen nimi:

Vertaisen rooliin kohdistuvat jännitteet haittoja vähentävässä päihdetyössä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Peer worker or client? Conflicting identities among peer workers engaged in harm reduction service delivery.

Tekijä:

Wilson, L. Vannice, S. Hacksel, C. Leonard, L.

Viitteet:

Addiction Research & Theory 26 (3): s. 361-368

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Vertaistyöhön haittoja vähentävässä päihdetyössä kiinnittyy jännitteitä, joiden käsittelyyn vertaiset tarvitsevat tukea ja koulutusta

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tunnistaa vertaistoimintaan haittoja vähentävässä työssä kohdistuvia jännitteitä ja tarjota realistisia suosituksia niiden lieventämiseksi.

Tutkimuksen toteutus

Kuuden haittoja vähentävästä ohjelmasta vastaavan päällikön ja yhdentoista vertaisen laadulliset yksilöhaastattelut ja niiden teemallinen sisällönanalyysi. Teoreettisena viitekehyksenä toimii symbolinen interaktioteoria.

Keskeiset tulokset

Vertaistyöntekijöiden oli vaikea erottaa haittoja vähentävän työn palveluita tarvitsevan huumeiden käyttäjän ja muita käyttäjiä auttavan vertaistyöntekijän identiteettejä toisistaan. Vertaiset asettivat usein liiankin suuria ja idealisoituja odotuksia vertaisen tehtäviä kohtaan, joita he eivät aina käytännössä kokeneet pystyvänsä täyttämään. Tämä jännite näkyi vaikeuksina kertoa omaan huumeiden käyttöön johtavista riskitilanteista vertaistyössä ja käyttää itse haittoja vähentäviä palveluita tukena. Monet kokivat myös juuttuneensa asemaan ja tehtäviin, jotka ovat riippuvaisia huumeiden käyttäjän identiteetistä.

Johtopäätökset

Vertaistyöntekijöiden kokemat jännitteet näyttävät syntyvän ristiriitaisista identiteeteistä ja paineista suoriutua vertaistyöhön asettamistaan liiallisista odotuksista ja ideaaleista. Symbolisen interaktionismin näkökulmasta omanarvontunne on olennaisesti yhteydessä kykyyn toimia tietyn identiteetin mukaisesti.

Vertaistyöhön kohdistuvia jännitteitä voivat lieventää ja ei-toivottuja haittavaikutuksia estää haittoja vähentävää työtä toteuttavien organisaatioiden yhteistyö vertaisten koulutuksessa tehtäviinsä ja vertaisten tukemisessa tehtävien toteutuksen aikana. Tärkeää olisi myös tarjota koulutusta, jonka kautta on mahdollista työllistyä myös muihin kuin huumeiden käyttäjän identiteettiin perustuviin tehtäviin silloin kun henkilö tuntee olevansa siihen valmis.

Tuloksen relevanssi:

Vertaistyö on tärkeä ja hyödyllinen osa päihdetyötä myös haittoja vähentävässä työssä. Vertaisten koulutukseen ja tukeen, vertaistyöhön liittyvistä mielikuvista ja odotuksista keskusteluun, tehtävien selkeyteen sekä vertaisten ja työntekijöiden työnjaon toimivuuteen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Tärkeää on myös luoda vertaisille koulutuksellisia polkuja ja työllistymismahdollisuuksia muihinkin kuin vain huumeiden käyttäjän kokemukseen perustuviin tehtäviin.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen