Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Alkoholiongelmiin suunnatun verkkoterapian, verkkoitseavun sekä hoitojonossa odottamisen vaikuttavuuden vertailu: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimuksen nimi:

Alkoholiongelmiin suunnatun verkkoterapian, verkkoitseavun sekä hoitojonossa odottamisen vaikuttavuuden vertailu: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Internet therapy versus internet self-help versus no treatment for problematic alcohol use: A randomized controlled trial

Tekijä:

Blankers, M. Koeter, M. Schippers, G.

Viitteet:

Journal of Consulting and Clinical Psychology 79 (2011): 3, 330-341

Julkaisuvuosi:

2011

Ingressi:

Alkoholiongelmaisten internetpohjaiset terapia- ja itseapuohjelmat vähensivät alkoholin kulutusta ja paransivat elämän laatua verrattuna pelkkään päihdehoitoon jonottamiseen. Terapiaohjelmat vähensivät itseapuohjelmia tehokkaammin alkoholin kulutusta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Hollantilaisessa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään internetpohjaisen terapian ja internetpohjaisen itseavun tehokkuutta alkoholiongelmien hoidossa satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen avulla. Nämä kriteerit täyttävää tutkimusta ei aiheesta ole aikaisemmin tehty.

Tutkimuksen toteutus

205 (naisia 51%, keski-ikä 42) internetin avulla tavoitettua alkoholiongelmaista ohjattiin sattumanvaraisesti joko internetpohjaiseen terapiaohjelmaan, internetpohjaiseen itseapuohjelmaan tai jonotuslistalla olleiden kontrolliryhmään.

Terapia- ja itseapuohjelmat koostuivat samoista kognitiivis-behavioraalisen terapian ja motivoivan haastattelun menetelmistä. Terapiaohjelmaan sisältyi lisäksi seitsemän 40 minuutin mittaista, tekstipohjaisiin harjoituksiin synkronoitua chattailu-terapiaistuntoa. Tutkimuksessa arvioitiin alkoholin kulutusta, hoitovastetta ja elämänlaatua tutkittavien ryhmiin jakamisen yhteydessä sekä kolme ja kuusi kuukautta sen jälkeen. Tutkittavat osallistuivat tutkimukseen anonyymisti.

Keskeiset tulokset

Internetpohjaiseen terapia- tai itseapuohjelmaan osallistuneet olivat kolmen kuukauden jälkeen onnistuneet vähentämään alkoholinkäyttöään merkitsevästi jonotuslistalla olleisiin verrattuna.

Erot terapia- ja itseapuohjelmiin osallistuneiden välillä eivät olleet merkitseviä kolmen kuukauden kohdalla, mutta kuuden kuukauden jälkeen terapiaohjelmaan osallistuneet käyttivät merkitsevästi vähemmän alkoholia kuin itseapuohjelmaan osallistuneet.

Arvioidut hoitovaste ja elämänlaatu noudattivat verrannollista mallia. Kolmen kuukauden jälkeen ne olivat terapia- ja itsehoito-ohjelmiin osallistuneilla selvästi parempia kuin jonotuslistalla olleilla, ja kuuden kuukauden jälkeen hoitovaste ja elämänlaatu olivat terapiaohjemaan osallistuneiden kohdalla merkitsevästi parempia kuin itseapuohjelmaan osallistuneilla.

Johtopäätökset

Tulokset tukevat kognitiivis-behavioraalisen terapian ja motivoivan haastattelun menetelmiin perustuvien internetpohjaisten terapia- ja itsehoito-ohjelmien tehokkuuttta ja hyödynnettävyyttä alkoholiongelmien hoidossa. Kuuden kuukauden jälkeen tapahtuneen seuranta-arvion perusteella internetpohjainen terapiaohjelma johti parempiin tuloksiin kuin internetpohjainen itseapuohjelma.

Tuloksen relevanssi:

Tulokset rohkaisevat kehittämään ja kokeilemaan internetpohjaisia terapiaohjelmia myös suomalaisessa päihdetyössä. Niiden ”esiasteina” on jo olemassa pitkälti järjestöjen toimesta toteutettuja itseapu- ja neuvontaohjelmia.

Internetpohjaisten terapioiden toteutuksessa merkittäviä ongelmia saattaa kuitenkin muodostua toimintamuodon sijoittumisesta ehkäisevän päihdetyön ja varsinaisten hoitopalvelujen väliseen epäselvään alueeseen. Tämä asettaa epävarmaan asemaan ensinnäkin internetterapian rahoituksen turvaamisen ja toiseksi mahdollisuuden osallistua ohjelmiin myös anonyymisti.

Teemat:

Alkoholi
Itsearviointi ja lyhytneuvonta

Viittaajan nimi:

Jukka Ahonen