Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Psykososiaalinen ja lääkkeellinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa

Tutkimuksen nimi:

Psykososiaalinen ja lääkkeellinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification

Tekijä:

Amato, L. Minozzi, S. Davoli, M. Vecchi, S.

Viitteet:

Amato L, Minozzi S, Davoli M, Vecchi S. Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD005031. DOI:10.1002/14651858.CD005031.pub4.

Julkaisuvuosi:

2011

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa verrattiin keskenään metadonilla tai buprenorfiinilla toteutettua lääkkeellistä vieroitusta hoitomuotoihin joissa lääkkeelliseen vieroitushoitoon oli yhdistetty psykososiaalista kuntoutusta. Päätavoitteena oli tarkastella eroja hoidon keskeyttäneiden osuudessa, opioidien käytössä hoidon aikana ja opioidien käytössä hoidon jälkeisessä seurannassa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus on luonteeltaan meta-analyysi, jossa tehdään päätelmiä aiemmista samaa aihetta käsitelleistä tutkimuksista. Tutkimukseen valikoitiin vain satunnaistettuja tai muita vertailuryhmiin perustuvia kliinisiä tutkimuksia. Tutkimukseen valikoitui 1170 tutkimuksen joukosta lopulta 11 eri tutkimusta. Tutkimuksissa oli yhteensä 1592 potilasta. Yhtä brittitutkimusta lukuunottamatta kaikki tutkimukset olivat yhdysvaltalaisia. Erilaisia psykososiaalisia hoitoja ei verrattu keskenään, mutta kahta useammassa tutkimuksissa käsiteltyä hoitomuotoa (palkitsemiseen ja rajoittamiseen perustuvat, sekä ja psykoterapeuttiset menetelmät) verrattiin erikseen pelkään lääkehoitoon. Yksittäisten hoitomuotojen osalta pystyttiin vertaamaan vain joitain tuloksia.

Keskeiset tulokset

Vieroitushoidon yhdistettynä johonkin psykososiaaliseen hoitoon todettiin vähentävän merkitsevästi hoidosta keskeyttämistä, poissaoloja hoitotapaamisista, sekä opioidien käyttöä hoidon aikana ja sen jälkeen, kun sitä verrattiin pelkkään lääkehoitoon. Palkitsemiseen ja rajoittamiseen perustuvien hoitomenelmien todettiin tuottavan pelkkää lääkevieroitusta parempia tuloksia hoidossa pysymisessä, hoitoon osallistumisessa ja hoidon aikaisessa opioidien käytössä. Psykoterapiaan perustuvien menetelmien huomattiin parantavan hoidossapysymistä verrattuna pelkkään lääkehoitoon.

Johtopäätökset

Psykososiaalinen kuntoutus yhdistettynä lääkkeelliseen (metadoni tai buprenorfiini)vieroitushoitoon johtaa parempiin hoitotulokseen kuin pelkkä lääkkeellinen vieroitushoito. Hoidon aikana psykososiaalinen hoito kiinnittää paremmin hoitoon vähentämällä hoidon keskeytyksiä ja poissaoloja hoidosta. Lisäksi opioidien käyttö on harvinaisempaa sekä hoidon aikana, että hoidon jälkeen. Tutkimuksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä tietyn psykososiaalisen hoidon paremmuudesta verrattuna muihin hoitoihin.

Tuloksen relevanssi:

Opioidiriippuvaisten vieroitushoitoon on hyödyllistä yhdistää psykososiaalista kuntoutusta. Tulokset opioidien käytön suhteen ovat parempia hoidon aikana ja sen jälkeen, kun hoitoon yhdistetään psykososiaalista kuntoutusta. Paremman hoidossa pysymisen ja tiiviimmän osallistumisen vuoksi henkilökunnalla on parempi mahdollisuus ohjata potilasta muun muassa mielenterveyteen, työllisyyteen, ja muihin päihteisiin liittyvissä asioissa. Tutkimus on uudistettu versio tekijöiden vuonna 2004 tekemään katsaukseen (kts. Käypä hoito), jossa ei pystytty todentamaan psykososiaalisen hoidon yhdistämisen tehokkuutta opioidien käyttöön.

Teemat:

Huumeet

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela