Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tutkimuksen nimi:

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tekijä:

Rissanen, P. Jurvansuu, S.

Viitteet:

Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. Halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta yhdistivät kaikkia toimijoita.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoisten toiminnalleen antamia merkityksiä motivaatio- ja sosiaalisten representaatioiden teorioiden valossa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus perustuu kahteen kyselyaineistoon. Mielenterveys- ja päihdeyhdistysten (n=187) johdolle suunnatussa kyselyssä kartoitettiin, ketkä näissä yhdistyksissä toimivat vapaaehtoisina. Vapaaehtoisilta (n=127) kerätyn kyselyaineiston pohjalta tarkasteltiin toimintaan liittyviä motiiveja ja jaettuja merkityksiä.

Keskeiset tulokset

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminta asettui vertaistuen tarjoamisen ja vapaaehtoisen auttamisen ulottuvuuksille. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen. Kaikkia toimijoita yhdistivät halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta. Vapaaehtoistoiminta rakentui omaehtoiseksi toiminnaksi, johon osallistumalla kuntoutujat ja heidän omaisensa voivat vapautua aktiiviseen toimijuuteen itsensä ja viiteryhmänsä hyväksi ja ammattilaiset voivat hyödyntää osaamistaan vapaammin kuin palkkatyössä. Moni työelämän ulkopuolella oleva toivoo vapaaehtoistoiminnan avaavan polun työelämään.

Johtopäätökset

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus, jolloin mahdollistetaan vertaistuen antaminen ja saaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä asiantuntijuuden ja ammattitaidon vahvistaminen. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on säilytettävä kolmannen sektorin ominaislaatu ja varmistettava osallistumisen matala kynnys, tasavertaisuus ja toiminnan vapaus.

Tuloksen relevanssi:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoistoimintaan kohdistetaan paljon odotuksia. Julkisten palveluiden niukentuessa apu kanavoituu yhä useammin kolmannen sektorin toimijoiden ja vertaistuellisten yhteisöjen kautta. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii tutkittua tietoa vapaaehtoistoimijoiden taustoista, motiiveista ja työlleen antamista merkityksistä sekä vapaaehtoistyön tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Läheiset
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen