Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille

Tutkimuksen nimi:

Tukea perheille, joissa vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä: yhteinen toimintamalli lapsille ja vanhemmille

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Supporting families living with parental substance misuse: the M-PACT (Moving Parents and Children Together) programme

Tekijä:

Templeton, L.

Viitteet:

Child and Family Social Work
doi:10.1111/j.1365-2206.2012.00882.x

Julkaisuvuosi:

2012

Ingressi:

M-PACT ohjelma on toimintamalli, joka pyrkii vastaamaan lasten ja perheiden moninaisiin tarpeisiin perheissä, joissa vanhemmalla on päihteiden ongelmakäyttöä. Artikkelissa vedetään yhteen tulokset kolmestatoista M-PACT ohjelman toteutuksesta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Moving Parents and Children Together (M-PACT) ohjelman nimen voisi suomentaa esimerkiksi vanhempien ja lasten lähentyminen. Toimintamalli on strukturoitu sisältäen koulutuksellisia ja psykososiaalisia asioita. Malli tuo yhteen perheitä, joissa on 8-17-vuotiaita lapsia ja vähintään yhdellä vanhemmalla päihdeongelma. Malli on saanut vaikutteita useista eri maissa käytetyistä malleista. Tavoitteena oli selvittää mallin toimivuutta 13 eri kohteessa.

Tutkimuksen toteutus

Kuusikymmentä neljä perhettä, osallistui M-PACT ohjelmaan. Tutkimus perustuu sekä kyselyaineistoon että laadullisiin haastatteluihin.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksen perusteella perheenjäsenien ohjelmasta kokema hyöty voitiin jakaa kuuteen teema-alueeseen: mukaan tuleminen, kokemusten jakaminen, riippuvuuden ymmärtäminen, erilainen kommunikaatio, koettu terveyden, turvallisuuden tai yhteisyyden lisääntyminen perheessä, ohjelman päättäminen. Näihin teemoihin liittyi keskustelua, jonka koettiin lisänneen avoimuutta ja aikaan saaneen muutosta perheessä.

Johtopäätökset

Keskeistä on se, että ohjelma tuo perheitä yhteen ja auttaa jakamaan kokemuksia, mikä puolestaan tukee muutokseen pyrkimistä. Tulokset nostavat esille sen, miten tärkeää on luottamuksellinen ilmapiiri, jossa lapsi voi puhua vaikeista asioista joita hän on kohdannut. Mallia on kritisoitu liian lyhyenä.

Isot asiat vievät paljon aikaa. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä rajoittaa se, että tietoa ei saatu ohjelman keskeyttäneiltä ja että haastattelut toteutettiin heti ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimuksessa selvitettiin perheille suunnatun mallin toimivuutta useassa eri kohteessa. Tutkimus tuotti olennaista tietoa perheenjäsenten kokemuksista ja tarpeista. Tutkimukseen pohjautuvien toimintamallien kehittäminen ja jatkuva arvioiminen on tärkeää.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Nuoret

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen