Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Toipuminen päihdeongelmista. Kirjallisuuskatsaus 415 tutkimuksesta vuosilta 1868-2011

Tutkimuksen nimi:

Toipuminen päihdeongelmista. Kirjallisuuskatsaus 415 tutkimuksesta vuosilta 1868-2011

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Recovery/remission from substance use disorders: an analysis of reported outcomes in 415 scientific reports, 1868–2011.

Tekijä:

White, W.

Viitteet:

White, W. (2012) Recovery/remission from substance use disorders: an analysis of reported outcomes in 415 scientific reports, 1868–2011. Chicago: Philadelphia Department of Behavioral Health and Intellectual disAbility Services and the Great Lakes Addiction Technology Transfer Center.

Julkaisuvuosi:

2012

Ingressi:

Kirjallisuuskatsaus kartoittaa päihdeongelmasta toipuneiden osuuksia normaaliväestöä ja päihdehoitoa koskevien tutkimusten joukosta. Noin puolet joskus päihdeongelmaisista henkilöistä oli tutkimuksissa raittiita tai päihteiden käyttö ei ollut enää ongelmaista.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Kyseessä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus päihdeongelmista toipuneista henkilöistä. Suomalaisen keskustelun kannalta keskeisimmät tutkimuskysymykset olivat: 1) Kuinka suuri osuus elämänsä aikana päihdeongelmaisista on toipunut (raitis tai ei ongelmakäyttöä); 2) kuinka moni henkilö päihdeongelman vuoksi hoitoon hakeutuneista on toipunut; 3) Poikkesiko alaikäisten päihdehoidossa olleiden toipumisprosentti aikuisten toipumisprosentista?

Tutkimuksen toteutus

Katsaukseen oli valittu löysillä kriteereillä kaikki asiaa käsittelevät tutkimukset ja tutkimuksien kirjo on laaja. Kulttuuri, tutkimusmenetelmät, seuranta-aika, ongelmia aiheuttavat päihteet ja toipumisen kriteerit vaihtelivat ja siksi tuloksiin kannattaa suhtautua kriittisesti. Katsauksen tekijät ovat arvioineet päihdeongelman sellaiseksi, että se olisi täyttänyt päihdehäiriön diagnostiset kriteerit.

Tutkimukset oli jaettu kolmeen osaan: yhteisöä koskeviin (mukana myös päihdeongelmaiset ihmiset, jotka eivät ole olleet päihdehoidossa, 80 tutkimusta), päihdehoidossa olleisiin aikuisiin (276 tutkimusta) ja päihdehoidossa olleisiin alaikäisiin (60 tutkimusta). Toipumisella tarkoitettiin, että käyttö oli loppunut tai ei ollut enää ongelmallista. Katsauksessa ilmoitettiin erikseen osuudet täysin päihteettömille ja ongelmakäytön lopettaneille henkilöille. Lisäksi päihdehoidossa olleiden osalta tulokset ilmoitettiin koskien vain laajoja tutkimuksia (yli 300 tutkittavaa) ja pitkiä tutkimuksia (yli 3 vuoden seuranta-aika).

Keskeiset tulokset

Puolet (49,9 %) ihmisistä, joilla oli joskus ollut päihdeongelma, oli toipuneita seurantahetkellä, näistä 60 prosenttia ei ollut täysin päihteettömiä vaan joivat vähemmän ja harvemmin kuin ennen. Päihdehoidossa olleiden osalta 47 prosenttia oli toipunut. Vain suurissa (46 %) tai pitkissä (46 %) tutkimuksissa, toipuneiden osuudet eivät juuri poikenneet muista tutkimuksista. Noin 30 prosenttia päihdehoidossa olleista toipuneista oli täysraittiita. Alaikäisinä päihdehoidossa olleiden toipumisprosentti oli pienempi kuin aikuisilla, 42 prosenttia.

Johtopäätökset

Huolimatta tutkimusten kirjon aiheuttamasta epätarkkuudesta, voidaan katsauksen perusteella väittää, että suuri osa päihdeongelmaisista toipuu kohtuukäyttäjiksi tai täysraittiiksi. Tutkimus ei suoraan anna vastausta siihen, monillako kohtuukäyttö tai raittius jatkuu läpi elämän. Johtopäätöksissä huomautetaan, että pitkissä tutkimuksissa todettiin täyden raittiuden olevan hoidossa olleille päihdeongelmaisille pysyvämpi tila kuin palaaminen kohtuulliseen juomiseen. Erityisen kiintoisaa katsauksessa ja viite toipumisen pysyvyydestä on se, että toipumisprosentti yli kolme vuotta kestäneissä päihdehoidossa olleiden seurannoissa ei poikennut muiden tutkimusten toipumisprosentista. Tutkijat korostavatkin jälkihoidon merkitystä päihdehoidon tehokkuudelle.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimuksen tärkein merkitys päihdetyölle kiteytyy tutkimuksen lauseeseen ”toipuminen päihdeongelmasta on enemmänkin normi kuin poikkeus”. Tutkimuksen perusteella hoidon päättymistä seuraavat päivät ja viikot ovat keskeisimpiä onnistumisen kannalta.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Nuoret

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela