Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Toimintakyvyn vaikeudet ja katkaisuhoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutuminen

Tutkimuksen nimi:

Toimintakyvyn vaikeudet ja katkaisuhoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutuminen

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes

Tekijä:

Levola, J. Aranko, A. Pitkänen, T.

Viitteet:

Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T. “Psychosocial Difficulties and Treatment Retention in Inpatient Detoxification Programmes.” Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift : NAT (2021): 145507252110212–. Web.

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Potilaan hoitoon sitoutumista pidetään yleensä onnistuneen katkaisuhoitojakson tuloksena. Aiempaa tutkimusta potilaiden katkaisuhoitoon sitoutumisesta on hyvin niukasti. Katkaisuhoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoriin opioideja tai monia eri päihteitä käyttäviin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia psykososiaalisten vaikeuksien yhteyksiä katkaisuhoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutumiseen Suomessa.

Tutkimuksen toteutus

Rekisteritutkimuksen aineisto sisälsi henkilötietoja valtakunnallisesti eri laitoksista katkaisuhoidon jaksoilta (n = 2 752) helmikuusta 2016 toukokuuhun 2019. Psykososiaalisia vaikeuksia kartoitettiin PARADISE24fin-työkalulla. Vastaajien taustamuuttujia ja päihteiden käyttöä sekä psykososiaalisia vaikeuksia tarkasteltiin suhteessa hoitojakson pituuteen. Usean selittäjän regressiomallien avulla tunnistettiin hoidon keskeytystä ennustavia tekijöitä.

Keskeiset tulokset

Kaikkiaan 2 752 tutkituista hoitojaksosta 80,3 % (n = 2 209) toteutui suunnitellusti. Miesten ja naisten hoitoajanjaksot erosivat hoidon sitoutumisen osalta. Kun kaikkia eri tekijöitä tarkasteltiin yhdessä, nuorempi ikä (alle 35-vuotiaat), alempi koulutustaso (alle 9 vuotta), työttömyys, opioidien- ja sekakäyttö sekä vakavampi riippuvuussuhde olivat yhteyksissä hoidon keskeytymiseen. Psykososiaalisia vaikeuksien vakavuus kokonaisuutena (PARADISE24fin-keskiarvot) ei selittänyt hoitojakson keskeytymistä tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Vakavat kognitiiviset vaikeudet olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen, kun taas vakavat vaikeudet arjen toiminnoissa olivat yhteydessä hoidon toteutumiseen suunnitellusti.

Johtopäätökset

Katkaisuhoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoriin opioideja tai monia eri päihteitä käyttäviin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimustulosten avulla voi tunnistaa potilasryhmiä, joiden hoitojaksoon sitoutumiseen olisi kiinnittettävä erityistä huomiota. Tutkimuksen pohjalta voi pyrkiä löytämään tapoja, joilla kohderyhmää sitoutetaan pitkäjänteisesti katkaisuhoitoon.

Teemat:

Alkoholi

Viittaajan nimi:

Alix Helfer & Teemu Kaskela