Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Terapeutin empaattisuuden vaikutus psykoterapian tuloksiin

Tutkimuksen nimi:

Terapeutin empaattisuuden vaikutus psykoterapian tuloksiin

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Therapist empathy and client outcome: an updated meta-analysis.

Tekijä:

Murphy, D.

Viitteet:

Psychotherapy 55 (4): s. 399–410

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Terapeutin empaattisuus on tärkeä ominaisuus kaikissa terapeuttisissa suhteissa

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ennakoiko terapeutin empaattisuus psykoterapian tuloksellisuutta. Empatialle ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta tiivistetysti sillä tarkoitetaan toisen ilmaisemien kokemusten ymmärtämistä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus perustuu meta-analyysiin, johon valikoitui 80 erillistä terapeutin empaattisuuden ja psykoterapian tulosten välistä suhdetta selvittänyttä tutkimusta. Tutkimusten aineistot sisälsivät 6 138 asiakasta, joilla oli vähintään kolme terapiakäyntiä. Empatian ja tulosmuuttujien välisten yhteyksien voimakkuutta tarkasteltiin korrelaatiokertoimella, joka ilmaisee empatian yhteyttä tulosmuuttujien vaihteluun.

Keskeiset tulokset

Terapeutin empaattisuus osoittautui kohtalaisen vahvaksi ja tilastollisesti merkitseväksi psykoterapian tuloksellisuutta ennakoivaksi tekijäksi. Mitä enemmän terapeutti osoittaa ymmärrystä ja myötätuntoa asiakasta kohtaan, sitä parempia tulokset ovat. Asiakkaiden hoitotulokset olivat yleisesti ottaen parempia silloin kun sekä asiakkaat, terapeutit että ulkopuoliset havainnoijat arvioivat terapeutin toiminnan empaattiseksi.

Johtopäätökset

Empatia on kaikessa terapeuttisessa vuorovaikutuksessa tärkeä ominaisuus, jonka vaalimiseen hoitosuhteessa kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Empaattisuuden merkitys näyttäytyi vahvana terapian teoreettisista taustoista tai asiakkaan ongelmista riippumatta, mutta tuloksissa esiintyi kuitenkin jonkin verran myös epäyhtenäisyyttä. Jatkotutkimuksissa tulee erilaisin menetelmin kiinnittää huomiota empatian monimuotoisuuteen, terapeuttisen suhteen eri vaiheissa ja tilanteissa esiintyviin erilaisiin empatian muotoihin.

Tuloksen relevanssi:

Vaikka tutkimus ei koskenut erityisesti päihdeasiakkaita, tuloksia voidaan soveltaa myös päihdetyön terapeuttisissa suhteissa. Hoitotulosten parantamiseksi terapeuttien kannattaa kehittää kykyjään osoittaa empatiaa hoitosuhteissa. Terapeutit voivat vahvistaa empatian merkitystä tunnistamalla tilanteita, joissa empatia on erityisen arvokasta ja joissa se voi toisaalta olla jopa haitallista.

Teemat:

Kuntoutus
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen