Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Tarve ja toive tietää: Mitä yksilöt pitävät tärkeänä tietona alkoholiongelmien hoidosta tehdessään päätöstä hoitoon hakeutumisesta.

Tutkimuksen nimi:

Tarve ja toive tietää: Mitä yksilöt pitävät tärkeänä tietona alkoholiongelmien hoidosta tehdessään päätöstä hoitoon hakeutumisesta.

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Need to know and wish to know: What individuals find important to know about treatment for alcohol problems in order to be able to decide whether to enter or not

Tekijä:

Nielsen, A. Ellermann, A.

Viitteet:

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33: 2, 123–138.

Julkaisuvuosi:

2016

Ingressi:

Alkoholiongelman vuoksi avohoitoon hakeutuneet pitivät hoidon sisältöä tärkeimpänä asiana, joista he tarvitsisivat tietoa ennen hoitoon hakeutumista. Muita tärkeitä asioita olivat omiin vaikutusmahdollisuuksiin, ryhmä- ja yksilömuotoisuuteen, yhteydenottoon ja maksullisuuteen liittyvät asiat.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tanskalaisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tietoa alkoholiongelman vuoksi avohoidossa olevat olisivat halunneet saada hoidosta ennen hakeutumistaan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena avohoidossa oleville alkoholiongelmaisille. Kyselyssä oli listattu 19 päihdehoidon etsimiseen liittyvää asiaa. Vastaajien pyydettiin arvioimaan jokaista asiaa viisiportaisella asteikolla (Erittäin tärkeää saada tietoa etukäteen – Tulisi saada tietoa vasta myöhemmin). Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan asioista kolme asiaa, joista olisi kaikista tärkeintä saada tietoa ennen hoitoon hakeutumista.

Kyselyn keräämiseen osallistui 25 päihdehoitopaikkaa, jotka edustivat noin 45 % tanskalaisista julkisista avohoitoyksiköistä. Kyselyyn vastasi 704 alkoholin takia avohoidossa olevaa vastaajaa. Keski-ikä oli 51 vuotta, ja naisia vastanneista oli 29 %. Lähes puolille vastanneista tämän hetkinen hoitojakso oli heidän ensimmäisensä.

Keskeiset tulokset

Kolmasosa vastaajista listasi hoidon sisällön kolmen tärkeimmän asian joukkoon, mitä he halusivat tietää etukäteen. Noin neljäsosa valitsi tärkeimpien joukkoon sen, miten saavat yhteyden hoitopaikkaan (postitse, puhelimella tai kasvokkain). Kolmanneksi useimmin oli valittu se, onko asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa hoidon sisältöön. Lisäksi usein tärkeimpien asioiden joukkoon valittiin tieto siitä, onko hoito ilmaista ja oliko hoito luonteeltaan yksilö- vai ryhmähoitoa. Miesten ja naisten välillä ei ollut muita eroja näiden asioiden osalta.

Vastauksia tarkasteltiin myös sen perusteella, kuinka moni piti tiettyä asiaa erittäin tai jonkin verran tärkeänä. Tärkeimpinä tietoina pidettiin sitä oliko hoito ilmaista (67 %), oliko hoidolla sivuvaikutuksia (63 %) ja mikä hoidon sisältö oli (63 %). Naiset nostivat lisäksi miehiä useammin esiin tiedon siitä, oliko hoito ryhmä- vai yksilöpohjaista (62 %). Useimmin vastaajat pitivät tietoa hoidon kestosta asiana, joka voisi odottaa myöhempään.

Johtopäätökset

Vastaajat merkitsivät erittäin suuren määrän tiedoista hyvin tai suhteellisen tärkeäksi. Onkin oleellisempaa tarkastella mitkä kolme asiaa he listasivat kolmeksi tärkeimmäksi tiedoksi, joita he olisivat halunneet tietää ennen hoitoa.

Vastaajien mielestä tieto hoidon sisällöstä oli tärkein asia mistä he halusivat tietoa ennen hoidon alkamista. Tämä tieto ei kirjoittajien mukaan ainakaan Tanskassa vastaa tarjolla olevaa informaatiota esitteissä ja nettisivuilla. Lisäksi useat pitivät tärkeinä tietoa siitä mitkä olivat hoitoon hakeutuvan mahdollisuudet vaikuttaa hoitoon ja oliko hoito yksilö- vai ryhmähoitoa. Lisäksi tärkeäksi koettiin käytännöllinen tieto kuinka ottaa yhteyttä hoitopaikkaan ja oliko hoito ilmaista.

Kansainvälisestikin tutkimusta siitä mitä tietoa päihdehoitoon hakeutuvat henkilöt haluaisivat saada ennen hoitoa. Tutkimus tarjoaa asiasta tärkeää tietoa avohoitoon alkoholiongelman vuoksi hakeutuneiden henkilöiden osalta. Samanlaista tietoa tarvitsisimme myös huumeongelmaisten ja laitoshoitoon hakeutuvien tiedontarpeen osalta, sekä erityisesti niiden ihmisten osalta, jotka eivät lopulta päätyneet hoitoon.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimuksen perusteella hoitoon hakeutuneet ihmiset halusivat yksityiskohtaisempaa tietoa hoidon sisällöstä. Tämä on asia, mikä kannattaa ottaa huomioon suunniteltaessa hoitopaikkojen nettisivuja ja esitteitä.

Teemat:

Alkoholi

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela