Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Sukupuolen ja aiemman vankeustuomion vaikutukset päihdeongelmaisen riskiin tehdä vankeuteen johtanut rikos

Tutkimuksen nimi:

Sukupuolen ja aiemman vankeustuomion vaikutukset päihdeongelmaisen riskiin tehdä vankeuteen johtanut rikos

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

The Effects of Gender and Previous Prison Sentence on the Risk of Committing Crime Among a Substance-Abusing Population

Tekijä:

Kaskela, T. Pitkänen, T.

Viitteet:

Crime & Delinquency. Advance online publication. doi: 10.1177/0011128716682229
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0011128716682229

Julkaisuvuosi:

2016

Ingressi:

Suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että yleisesti päihdeongelmaisilla miehillä oli naisia suurempi riski tehdä vankilaan johtanut rikos. Erot naisten ja miesten välillä kuitenkin katosivat, kun tarkasteltiin vankilataustaisten päihdeongelmaisten riskiä tehdä omaisuusrikos.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että naiset tekevät yleisellä tasolla miehiä vähemmän rikoksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, päteekö tämä niin sanottu ”sukupuolikuilu”-teoria myös vankilataustaisilla päihdeongelmaisilla. Tarkastelimme erikseen kaikkia rikoksia ja omaisuusrikoksia.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa seurattiin päihdeongelmaisten ihmisten rikoskäyttäytymistä vuodesta 2006 vuoteen 2010. Analyysimenetelmänä käytettiin Coxin regressioanalyysia, jolla tarkasteltiin eri tekijöiden aiheuttamaa riskiä rikosten tekemiseen. Lähtökohtana oli vertailla miesten ja naisten selviytymistä ilman rikoksia ottaen huomioon myös muiden tekijöiden, kuten työssäolon, koulutuksen ja mielenterveysongelmien vaikutukset. Analysoimme erikseen aiemmin vankilassa olleet ja muut päihdeongelmaiset.

Tutkimus perustui 6571 päihdeongelman vuoksi hoidossa olleen henkilön aineistoon. Aineistossa oli 2034 naista ja 4537 miestä, joista 1707 miestä ja 327 naista oli ollut vankilassa ennen vuotta 2006. Heidän hoitotietojaan oli yhdistetty tietoihin kuolinsyy-, sairaalajakso-, vankitieto-, vero-, koulutus-ja rikostietoihin. Aineistoa analysoitiin anonyymisti.

Keskeiset tulokset

Kun tarkasteltiin vain omaisuusrikollisuutta, vankitaustaisten päihdeongelmaisten naisten ja miesten välillä ei löytynyt eroja. Sukupuolen sijaan vankeustaustaisten päihdeongelmaisten riskiä tehdä omaisuusrikos lisäsivät nuorempi ikä, työtulojen puuttuminen vuosina 2004 ja 2005, sekä aiempien vankeustuomioiden määrä. Kaikkia rikoksia tarkasteltaessa miehillä oli naisia suurempi riski tehdä rikos tarkkailujaksolla. Niillä, joilla ei ollut aiempaa vankeustaustaa, sukupuolen vaikutus oli sekä omaisuusrikosten että muidenkin rikosten osalta suurempi.

Ikä oli selittävä tekijä rikostyypistä ja vankeustaustasta riippumatta: todennäköisyys tehdä rikos laski vanhetessa. Töissä käyminen vuonna 2004 tai 2005 laski riskiä tehdä rikos erityisesti omaisuusrikosten kohdalla. Päihdeongelmien rinnalla esiintyvien mielenterveysongelmien ei juuri havaittu vaikuttavan riskiin tehdä rikos.

Johtopäätökset

Tutkimus suurelta osin vahvistaa yleisesti hyväksyttyä teoriaa ”sukupuolten välisestä kuilusta”, jonka mukaan miesten riski tehdä rikoksia on naisia suurempi. Mielenkiintoisinta tutkimuksessa oli, ettei tätä eroa löydetty vankitaustaisilla päihdeongelmaisilla, kun tarkasteltiin riskiä tehdä omaisuusrikos.

Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että naisten ja miesten väliset erot ovat kaventuneet muutenkin erityisesti omaisuusrikosten osalta. Tämän tutkimuksen tuloksia selittää toisaalta se, että on liian yleistävää puhua miehistä rikosten tekijöinä, kun itseasiassa aika pieni vähemmistö, johon miehet kuuluvat naisia useammin, tekee rikoksia. Rikollisuuden syitä tulisikin ajatella enemmänkin monen tekijän ”vyyhtinä”, johon vaikuttavat esimerkiksi päihdeongelma, aiempi vankilatausta ja työllisyys. Toisaalta tulosta voi selittää se, että vankila voi leimata naisia vielä miehiä vahvemmin.

Tuloksen relevanssi:

Päihdeongelmaisten vankien kanssa työskentelevien on tärkeää tiedostaa, että naisten riski jatkaa omaisuusrikoksia on yhtä suuri kuin miehillä. Vankitaustaisilla päihdeongelmaisilla omaisuusrikollisuuden jatkamista ennustivat sukupuolen sijaan nuori ikä, edeltänyt työttömyys ja vankikertaisuus. Muiden kuin vankilataustaisten asiakkaiden osalta rikollisuus oli miehillä naisia yleisempää ja sen vuoksi rikollisuus on hyvä ottaa puheeksi etenkin miehillä.. Lisäksi nuori ikä oli suuri riskitekijä. Lisäksi tulosten pohjalta voi sanoa myös, että omaisuusrikollisuuden ehkäisyssä sosiaalityön merkitys korostuu, koska työllisyys ja koulutus olivat rikoksilta suojaavia tekijöitä.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Huumeet
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela