Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa.

Tutkimuksen nimi:

Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa.

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta.

Tekijä:

Ranta, J.

Viitteet:

Tampereen yliopiston väitöskirjat 279. PunaMusta Oy – Yliopistopaino. Tampere 2020. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/122717

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Huumeiden käyttäjien toimijuutta voidaan vahvistaa matalan kynnyksen palveluissa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluiden arkikäytännöistä ja -kohtaamisista. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia sosiaalisia suhteita matalan kynnyksen palveluiden eri kohtaamispaikkojen asiakas-työntekijävuorovaikutuksessa rakentuu ja miten nämä suhteet kietoutuvat asiakkaiden ja työntekijöiden toimijuuden muodostumiseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineistona ovat 41 ääninauhaa verkostopalavereista, asiakas-työntekijäkohtaamisista, kotikäynneistä ja avoimen yhteistilan päivystyksellisistä tapaamisista. Tausta-aineistona on käytetty tutkijan havainnointipäiväkirjoja. Aineisto on kerätty avohoitopalvelusta (2012) ja haittojen vähentämiseen tähtäävästä asumisen ja arjen tuen hankkeesta (2017).

Metodologisesti tutkimus pohjautuu etnometodologiaan ja diskursiiviseen analyysiin. Kohtaamisia lähestytään suhdeperustaisena auttamistyönä, jossa osapuolten toimijuuteen vaikuttavat heidän välisensä vuorovaikutussuhde sekä sitä läpäisevät laajemmat suhteet. Suhteellisella toimijuudella (relational agency) viitataan siihen, että yksilön kyky, kapasiteetti ja valta toimia on riippuvaista vuorovaikutuksestaan muihin yksilöihin ja laajempiin sosiaalisiin suhteisiin.

Keskeiset tulokset

Matalan kynnyksen kohtaamisissa on läsnä samanaikaisia, toisistaan riippuvaisia suhteita, jotka kietoutuvat osapuolten toimijuuteen sitä vahvistavasti tai heikentävästi. Näitä suhteita ovat palvelujärjestelmäsuhteet (kuten palveluihin liittyvät tekijät), yhteiskuntasuhteet (kuten politiikka ja arvot), paikkasuhteet (kuten kohtaamispaikat) sekä henkilökohtaiset suhteet (kuten ihmissuhteet). Suhteiden seuraukset toimijuudelle todentuvat tilanteittain niiden välisen vuorovaikutuksen sekä osapuolten neuvottelun tuloksena. Asiakkaiden toimijuutta vahvistavat organisaatioiden avoimet yhteistilat, joissa he voivat liikkua vapaasti ja ohjata keskusteluja. Kohtaamispaikoista asiakkaiden kodit asettavat parhaat edellytykset asiakkaiden vahvalle toimijuudelle.

Johtopäätökset

Huumeista riippuvaisten asiakkaiden toimijuus on vahvasti sidoksissa monitasoisiin suhteisiin. Tutkimuksessa korostuvat erityisesti asiakkaiden toimijuutta heikentävät suhteet. Huumeista riippuvaisten ihmisten toimijuutta voidaan vahvistaa muista toimijuutta rajoittavista suhteista huolimatta joustavilla palvelurakenteilla ja heidän tilannekohtaiset tarpeensa huomioivilla vuorovaikutustavoilla, kuten edistämällä heidän mahdollisuuttaan osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja antamalla heille tilaa määrittää institutionaalisten kohtaamisten kulkua.

Tuloksen relevanssi:

Huumeista riippuvaisten ihmisten elämäntilanteisiin kytkeytyy usein monia toimijuutta heikentäviä sosiaalisia ja terveydellisiä ilmiöitä, kuten kodittomuutta, vähävaraisuutta tai psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Työntekijöiden toimijuutta palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntasuhteissa tulisi vahvistaa, jotta he voisivat määrittää työkäytäntöjään ja ammattietiikkansa paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi ja asiakkaiden toimijuutta vahvistaviksi.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen