Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Ryhmähoitojen tehokkuus alkoholiongelmien hoidossa

Tutkimuksen nimi:

Ryhmähoitojen tehokkuus alkoholiongelmien hoidossa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Efficacy of Group Treatments for Alcohol Use Disorders: A Review

Tekijä:

Orchowski, L. M. Johnson, J. E.

Viitteet:

Current Drug Abuse Reviews: 2012, 5(2), p.148–157

Julkaisuvuosi:

2012

Ingressi:

Ryhmähoitojen tuloksellisuudesta ei ole selkeää ja ristiriidatonta tutkimusnäyttöä. Ryhmähoidon tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi tarvitaan lisää tutkimusta ryhmähoidosta yksilöhoitoon verrattuna.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kirjallisuuskatsauksen perusteella erilaisten ryhmähoitojen tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta alkoholiongelmien hoidossa.

Tutkimuksen toteutus

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin tutkimuksia, joihin sisältyi kokeellinen tutkimusasetelma, joissa asiakkaat olivat valikoituneet ryhmiin satunnaisesti ja joissa ryhmiä toteutettiin kirjallisen manuaalin perusteella. Kirjallisuushaun tuottamista 135 artikkelista vain 15 täytti nämä valintakriteerit.

Keskeiset tulokset

Kirjallisuushaku ei tuottanut yhtään valintakriteerit täyttävää suoraan ryhmähoitoa yksilöhoitoon vertaavaa tutkimusjulkaisua. Yhdessä meta-analyysissä kognitiivisen ryhmähoidon ja yksilöterapian välillä ei havaittu tuloksellisuuseroja. Kognitiivis-behavioraaliset, selviytymistaitojen (coping skills) vahvistamiseen, altistamiseen (cue exposure) tai retkahduksen ehkäisemiseen keskittyvät tai näitä eri tavoin yhdistävät ryhmähoidot osoittautuvat joissakin tutkimuksissa vertailtavaa hoitoa tehokkaammiksi. Joissakin yksittäisissä tutkimuksissa eroja ei kuitenkaan löydetty ja joissakin nämä ryhmähoidot olivat tuloksiltaan jopa heikompia kuin vertailtavat hoidot.

Johtopäätökset

Ryhmähoitoja on yleisesti ottaen tutkittu vähän, erityisesti verrattuna yksilöhoitoon. Ryhmähoidon tehokkuudesta ei ole selkeää eikä ristiriidatonta tutkimusnäyttöä. Ei esimerkiksi tiedetä, onko lääkehoitoon yhdistetty ryhmähoito tehokkaampaa kuin lääkehoito yksin. Ei myöskään tiedetä paljoa siitä, mille kohderyhmille ryhmähoito olisi tehokkainta. On viitteitä siitä, että strukturoidut ryhmäohjelmat sopisivat antisosiaalista häiriöistä kärsiville ja vähemmän strukturoidut ryhmäohjelmat neuropsykologisista häiriöistä kärsiville.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimusten perusteella ryhmähoitoa ei voi pitää yksilöhoitoa tehokkaampana tai kustannustehokkaampana hoitomuotona. Ryhmähoitojen merkityksestä ja tuloksista suhteessa eri kohderyhmiin ja yksilöhoitoon tarvitaan lisää tutkimusta.

Teemat:

Alkoholi

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen