Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

PARADISE24-kyselyn validiteetti päihdeongelman yhteydessä: Kysely psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen

Tutkimuksen nimi:

PARADISE24-kyselyn validiteetti päihdeongelman yhteydessä: Kysely psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Validity of the PARADISE24 questionnaire in people with substance use disorders: A measure to assess psychosocial difficulties

Tekijä:

de la Fuente, J. Cabello, M. Levola, J. Caballero, F. Ayuso-Mateos, J. Pitkänen, T.

Viitteet:

Drug Alcohol Depend. 2018 Jun 1;187:66-71. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.02.012. Epub 2018 Mar 27.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29627408

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava PARADISE24-kysely on käytössä päihdehoidossa Suomessa, joten kyselyn luotettavuutta oli mahdollista arvioida käyttäen suurta joukkoa anonyymejä vastauksia. PARADISE24 osoittautui toimivaksi mittariksi ja soveltuvaksi sekä avo- että laitospotilaiden tilanteen arviointiin.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Päihdeongelmien yhteydessä esiintyy usein psykososiaalisia vaikeuksia, jotka vaikuttavat toimintakykyyn esimerkiksi uneen, mielialaan ja päätöksentekoon liittyvät vaikeudet. PARADISE24-kysely on kehitetty käytettäväksi psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittamiseen erilaisten oireiden ja sairauksien yhteydessä. Aiemman tutkimuksen mukaan kysely soveltuu hyvin päihdehoidon laitospotilaiden tilanteen kartoittamiseen. Tässä artikkelissa tavoitteena oli selvittää PARADISE24-kyselyn psykometrisia ominaisuuksia sekä avo- että laitospotilaiden vastauksiin perustuen.

Tutkimuksen toteutus

2637 henkilöä täytti PARADISE24-kyselyn päihdehoidon aikana. Tutkimusaineistoa käsittelyyn on tutkimuslupa ja aineistoa on käsitelty täysin anonyymisti. Kyselyn rakennetta tutkittiin ensin avohoidon asiakkaiden vastauksia käyttäen aineistolähtöisesti eksploratiivista faktorianalyysiä (EFA) ja sen jälkeen teorialähtöisesti konfirmatorista faktorianalyysiä (CFA) käyttäen. Seuraavaksi tuloksia verrattiin laitoshoidossa täytettyihin vastauksiin useamman ryhmän konfirmatorista faktorianalyysiä käyttäen (CFA). Lopuksi tarkasteltiin PARADISE24-kyselyn keskiarvopisteitä taustatietojen perusteella muodostetuissa ryhmissä ja tuloksia verrattiin aiempaan tietoon.

Keskeiset tulokset

Yhden faktorin malli oli sopiva sekä aineistolähtöisesti (EFA: CFI = 0,98; TLI = 0,98; RMSEA = 0,07) että teorialähtöisesti tarkasteltaessa (CFA: CFI = 0,98; TLI = 0,98; RMSEA = 0,07). Kyselyn mittarin luotettavauus oli korkea (α = 0,93). Mittarin rakenteen metrinen pysyvyys avo- ja laitoshoidossa saatujen vastausten välillä osoittautui saavutetuksi (RMSEA = 0,06; TLI = 0,98; CFI = 0,98). PARADISE24-kysely erotteli potilasryhmät sekä piilevällä (latent d = 0.98) että havaitulla (observed d = 0.86) tasolla. PARADISE24-kyselyn havaittu eli kyselylomakkeen pisteistä suoraan laskettu keskiarvo oli matalampi avohoidossa (M=1,09) kuin laitoshoidossa (1,72).

Johtopäätökset

PARADISE24-kysely kartoittaa hyvin yhtä tiettyä asiakokonaisuutta, minkä voi tulkita niin, että kaikki kysymykset koskevat psykososiaalista toimintakykyä. Kysely osoittautui luotettavaksi arvioimisen ja vertailemisen työvälineeksi avo- ja laitospotilaiden kohdalla päihdehoidossa. Jatkossa on tärkeä tutkita kyselyn toimivuutta seurantakäytössä.

Tuloksen relevanssi:

Arvioinnissa ja seurannassa on tärkeä käyttää luotettavia menetelmiä, joista tiedetään, mitä ne mittaavat. Tutkimukseen perustuvien menetelmien avulla voidaan saada laajemmin ymmärrettävää ja vertailukelpoista tietoa, mikä helpottaa yhteistyö ja lisää arvioinnin luotettavuutta. Päihdetyön kannalta on merkittävää, että yleismittarin ominaisuuksia on tutkittu nimenomaan tämän asiakaskunnan keskuudessa.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Tuuli PItkänen