Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

PARADISE24: horisontaaliseen epidemiologiaan pohjautuva kysely aivotoiminnan häiriöiden vaikutusten arvioimiseksi yksilön elämässä

Tutkimuksen nimi:

PARADISE24: horisontaaliseen epidemiologiaan pohjautuva kysely aivotoiminnan häiriöiden vaikutusten arvioimiseksi yksilön elämässä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’.

Tekijä:

Cieza, A. Sabariego, C. Anczewska, M. Ballert, C. Bickenbach, J. Cabello, M. Giovannetti, A. Kaskela, T. Mellor, B. Pitkanen, T. Quintas, R. Raggi, A. Świtaj, P. Chatterji, S. PARADISE Consortium

Viitteet:

Plos One. DOI:10.1371/journal.pone.0132410
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132410

Julkaisuvuosi:

2015

Ingressi:

Artikkelissa kuvataan PARADISE24-kyselyn kysymysten valitseminen. Tilastollisten analyysien ja kliinisen kokemuksen perusteella 64 psykososiaalisesta vaikeudesta valittiin 24 kysymystä eri aivotoiminnan häiriöiden hoidon ja tutkimuksen avuksi kehitettyyn PARADISE24-kyselyyn. Kysymykset linkittyvät Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukseen (ICF).

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tavoitteena oli kehittää asiakastyöhön ja tutkimukseen soveltuva menetelmä, joka auttaa kartoittamaan toimintakykyyn vaikuttavia psykososiaalisia vaikeuksia. Kysymyssarjaan pyrittiin valitsemaan eri aivotoiminnan häiriöille yhteisistä kysymyksistä parhaat. Tarkastelun kohteena olivat dementia, depressio, epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkierron häiriö ja päihderiippuvuus.

Tutkimuksen toteutus

Yksilöhaastattelun osallistui yhdeksästä aivotoiminnan häiriöstä 80 – 81 henkilöä, yhteensä 722 henkilöä. Haastateltavat arvioivat 5-portaisella asteikolla 64 psykososiaalisista vaikeukeutta minkä jälkeen haastateltavalta kysyttiin, oliko hänellä muita vaikeuksia, jotka eivät sisältyneet juuri kysyttyihin. Haastateltavaa pyydettiin arvioimaan hänen lisäämänsä vaikeudet samoilla vastausvaihtoehdoilla kuin strukturoidut kysymykset. Lisäksi haastateltavaa pyydettiin nimeämään yhdestä viiteen vaikeutta, jotka vaikuttivat eniten hänen elämäänsä. Yksilöhaastattelun tuloksia arvioitaessa tarkasteltiin sekä psykososiaalisten vaikeuksien yleisyyttä että koettua tärkeyttä.

Keskeiset tulokset

Tilastollisten menetelmien ja haastattelijoiden kokemusten perusteella muodostettiin 24 osiota sisältävä kysely PARADISE24. Kyselyn vastausvaihtoehdot kavennettiin viidestä kolmeen, jotta kyselymenetelmä täyttää tilastolliset kriteerit sekä neurologisille että psykiatrisille häiriöille. Vastausten summapistemäärälle tehtiin muuntoasteikko (0-100) tulosten tulkinnan helpottamiseksi.

Johtopäätökset

PARADISE24-kysely soveltuu käytettäväksi useiden eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Kyselyn perustana on ollut oletus horisontaalisesta epidemiologiasta toisin sanoen siitä, että erilaisten häiriöiden yhteydessä esiintyy samoja psykososiaalisia vaikeuksia. PARADISE24-kysely on käytännöllinen vertailtaessa eri häiriöiden yhteydessä koettuja psykososiaalisia vaikeuksia, mutta myös tarkasteltaessa yksilön toimintakykyä ja siinä tapahtuneita muutoksia.

Tuloksen relevanssi:

PARADISE24-kysely on käytännöllinen menetelmä, joka soveltuu päihdehäiriöstä kärsivien henkilöiden toimintakyvyn nopeaan ja laaja-alaiseen kartoittamiseen. Monilla päihdeongelmista kärsivillä on myös psykiatrisia tai neurologisia oireita, joten se, että menetelmä soveltuu myös näiden häiriöiden hoitoon lisää tulosten luotettavuutta. PARADISE24-kyselyn vastausvaihtoehtoja on kolme. Psykiatrisille häiriöille alkuperäiset viisi olisi toiminut paremmin, mutta neurologisissa häiriöissä yleensä kyllä/ei vastaukset olivat riittäviä. Lopputulos oli kompromissina kolme vastausvaihtoehtoa. Harkittaessa menetelmää päihdehoidon seurantakäyttöön voi olla hyvä tutustua myös suomalaiseen versioon Paradise24fin, joka sisältää alkuperäiset viisi vastausvaihtoehtoa.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen