Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet

Tutkimuksen nimi:

Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet

Tekijä:

Ekqvist, E.

Viitteet:

Ekqvist, E. (2019). Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet. Yhteiskuntapolitiikka, 84(3), 258-269.

Julkaisuvuosi:

2019

Ingressi:

Artikkeli on kolmas osa Eeva Ekqvistin väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemuksia sekä näkemyksiä tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana. Tällä tutkimuksella on haluttu nostaa keskiöön kuntoutujien omat tulevaisuuden toiveet. Toivotun tulevaisuuden tarkastelu voi luoda toivottomalta vaikuttavaan tilanteeseen positiivista näkökulmaa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa pyritään kohdistamaan päihdekuntoutuksen fokus ongelmakeskeisestä toivokeskeiseksi. Artikkelissa on kartoitettu laitoskuntoutuksen päättävien kuntoutujien tulevaisuuden toiveita tarkastelemalla 1) mitä tulevaisuudelta toivotaan, 2) miten päihteet ja päihteettömyys näkyvät toivotussa tulevaisuudessa sekä 3) millaisin keinoin päihteetöntä tulevaisuutta tavoitellaan.

Tutkimuksen toteutus

Aineiston muodostavat laitospäihdekuntoutuksessa olleiden kuntoutujien (N = 95) kirjoittamat vastaukset kysymykseen ”Millaisen toivoisit tilanteesi olevan vuoden kuluttua?”. Aineistoa on tarkasteltu lähinnä kvalitatiivisen menetelmin.

Keskeiset tulokset

Päihdekuntoutujien tulevaisuuden toiveet – ja millaiset asiat koetaan tärkeiksi ja tavoittelun arvoisiksi – on teemoiteltu viiteen teemaan: 1) päihteet ja päihteettömyyden tavoittelu, 2) sosiaaliset verkostot, 3) elämään tyytyväisyys, 4) arki ja 5) työelämä. Tukikeinoina päihteettömään tulevaisuuteen kuvailtiin vertaistukiryhmiin osallistumista, ammatillista tukea, itsehoitokeinoja ja tukiverkostoja.

Johtopäätökset

Päihdekuntoutujien tulevaisuuden toiveet koskettavat laajasti elämän eri osa-alueita ja asioita. Päihteettömään tulevaisuuteen kuuluu toimivia sosiaalisia suhteita, hyvää arkea ja työelämään kiinnittymistä. Kuntoutuksessa toiveiden tarkastelu ei ole ollut yhtä yleistä kuin vaikutusten tai kuntoutujan ominaisuuksien arviointi. On tärkeää kerätä tietoa myös tekijöistä, jotka estävät tai mahdollistavat toivotun tuloksen saavuttamisen.

Tuloksen relevanssi:

Kuntoutujan omien toiveiden kartoittaminen apua haettaessa ja eri palveluiden piirissä ollessa voi auttaa tuen kohdentamisessa. Tutkimustulokset haastavat sekä laitospäihdekuntoutusta että jatkohoitoa tarjoavia tahoja: millaisia eväitä laitoskuntoutus antaa kuntoutuksen jälkeiseen arkeen ja miten jatkohoito asettuu tukemaan toiveiden saavuttamista? Esimerkiksi intervallijaksoilla voidaan tukea saavutetun muutoksen ylläpitämistä sekä kannustaa kiinnittymistä avohuollon palveluihin ja itsehoitoryhmiin. Ekqvistin mukaan on päihdetyössä on myös tarvetta laaja-alaisesti elämän eri osa-alueita koskettaville palveluille; kuten yhteistyölle työelämäpalveluiden kanssa, arjen ja elämänhallinnan tukitoimille, päihdekuntoutujille suunnatuille parisuhde- ja perhepalveluille, terveydenhuollon palveluille sekä päihteettömälle ystävä- ja harrastustoiminnalle.

Teemat:

Kuntoutus