Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimuksen nimi:

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Mental health problems among clients with substance use problems: a nationwide time-trend study.

Tekijä:

Kuussaari, K. Karjalainen, K. Niemelä, S.

Viitteet:

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Published online: 04 September 2019. https://doi.org/10.1007/s00127-019-01753-3

Julkaisuvuosi:

2019

Ingressi:

Yli puolella päihdeasiakkaista esiintyy myös samanaikaisia mielenterveysongelmia

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia päihdeasiakkaiden päihteiden käytön profiilien ja samanaikaisten mielenterveysongelmien esiintymisen muutoksia.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus perustuu Päihdetapauslaskennan aineistoihin vuosilta 2007, 2011 ja 2015 (yhteensä 34 190 päihde-ehtoista asiointia). Tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä.

Keskeiset tulokset

56-60 %:lla päihdeasiakkaista esiintyi myös mielenterveyteen liittyviä ongelmia vuosina 2007, 2011 ja 2015. Naisasiakkailla esiintyi enemmän samanaikaisia mielenterveysongelmia kuin miesasiakkailla. Samanaikainen esiintyvyys on kuitenkin vähentynyt yli 30-vuotiaiden naisten keskuudessa vuodesta 2007 vuoteen 2015. Miesasiakkailla samanaikaiset mielenterveysongelmat lisääntyivät hieman sosiaali- ja laitospalveluissa.

Päihteiden käytön profiili on muuttunut: erityisesti huumeita pistämällä käyttävien osuus on lisääntynyt niin terveys-, sosiaali- kuin päihdepalveluissakin sekä niillä, joilla esiintyi myös samanaikaisia mielenterveysongelmia, että niillä, joilla niitä ei esiintynyt.

Johtopäätökset

Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikainen esiintyvyys on yleistä päihdeasiakkailla. Esiintyvyys on säilynyt varsin vakaana vuosien 2007-2015 välillä. Päihdeasiakkaiden päihteiden käytön profiili on sen sijaan siirtynyt alkoholin käytöstä huumeiden käyttöön. Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikainen esiintyminen sekä päihteiden käytön muutokset aiheuttavat hoitopalveluille lisääntyviä haasteita, jotka tulisi ottaa entistä paremmin huomioon palvelujärjestelmän suunnittelussa.

Tuloksen relevanssi:

Potilaat, joilla on päihteiden sekakäyttöä ja samanaikaisia mielenterveysongelmia, ovat usein vaikeahoitoisia. Tämän potilasryhmän hoidon tarpeisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja hoidon saatavuutta parantaa. Alueelliset ja paikkakuntakohtaiset erot päihde- ja mielenterveysongelmien integroidussa hoidossa ovat edelleen suuria.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen