Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet

Tutkimuksen nimi:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet

Tekijä:

Jurvansuu, S. Rissanen, P.

Viitteet:

Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15. Doi: https://doi.org/10.19207/TIETOPUU5

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoite on tarkastella vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden kokemia väsymisen tunteita ja niihin liittyviä tekijöitä. Vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia sekä avun ja tuen antajalle että sen saajalle. Määrällistä tutkimusta vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnista ja sitä kuormittavista tekijöistä on kuitenkin vähän.

Tutkimuksen toteutus

Aineisto koostuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistetusta kyselystä (n=165). Toimijoiden kokemia väsymisen tunteita ja niiden yhteyksiä yksilön taustatekijöihin ja järjestöjen tukikäytäntöihin selvitettiin tilastollisten perusmenetelmien avulla.

Keskeiset tulokset

Kolmannes vastaajista ilmoitti kokeneensa väsymisen tunteita toimiessaan tehtävässään. Väsymisen tunteissa ei ollut eroja vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Väsymisen tunteilla oli voimakkaammat yhteydet järjestön tukikäytäntöihin kuin yksilön taustatekijöihin. Väsyminen oli yhteydessä järjestön taholta tulleisiin liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen. Erityisen suuri riski uupumiseen oli vertaistoimijoilla, jotka käyttivät toimintaan paljon aikaa saamatta siitä rahallista korvausta. Riittävällä työhön perehdytyksellä ja työnohjauskäytännöillä oli merkittävä yhteys vähäisempiin jaksamiseen liittyviin ongelmiin.

Johtopäätökset

Vertais- ja vapaaehtoistoimijoilla on riski väsyä tehtävissään. Heidän jaksamistaan tulee tukea järjestöissä riittävillä tukitoimenpiteillä ja toiminnan riittävällä resursoinnilla.

Tuloksen relevanssi:

Järjestöt voivat tukea toimijoiden jaksamista tarjoamalla riittävästi työhön perehdytystä ja työnohjausta sekä kohtuullistamalla toimijoille asetettuja työn odotuksia. Näin voidaan turvata toiminnan kuntoutumista tukeva luonne. Jatkotutkimuksissa tarvitaan monipuolisia ja tarkkoja hyvinvoinnin, jaksamisen ja toimintakyvyn eri osa-alueita kartoittavia mittareita.

Teemat:

Alkoholi
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen