Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Ohjaajan ominaisuuksien ja käyttäytymisen vaikutus runsaasti juoviin nuoriin miehiin kohdistuvan motivoivan lyhytintervention tehokkuuteen

Tutkimuksen nimi:

Ohjaajan ominaisuuksien ja käyttäytymisen vaikutus runsaasti juoviin nuoriin miehiin kohdistuvan motivoivan lyhytintervention tehokkuuteen

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Influence of counselor characteristics and behaviors on the efficacy of a brief motivational intervention for heavy drinking in young men – a randomized controlled trial

Tekijä:

Gaume, J. Magill, M. Longabaugh, R. Bertholet, N. Gmel, G. Daeppen, J.

Viitteet:

Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2014, 38 (7), 2138-2147

Julkaisuvuosi:

2014

Ingressi:

Motivoiva lyhytinterventio oli tehokas tapa vähentää alkoholinkäytön riskirajat ylittävien nuorten miesten juomista. Työntekijän kokemus, taidot ja asennoituminen vaikuttavat keskeisesti motivoivan lyhytintervention onnistumiseen.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Motivoiva lyhytinterventio (BMI) on osoittautunut lupaavaksi menetelmäksi vähentää nuorten aikuisten alkoholin käyttöä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, ennakoivatko ohjaajan ominaisuudet ja käyttäytyminen interventioprosessin tuloksia.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin Sveitsissä satunnaistetulla ja kontrolloidulla koeasetelmalla. Ohjaajina toimi 18 alkoholihoitoyksikön lääkäriä tai psykologia, jotka erosivat taustaominaisuuksiltaan (sukupuoli, ammatillinen asema, päihdetyön ja motivoivan haastattelun kokemus).

Asiakkaat (20-vuotiaita miehiä) rekrytoitiin kutsunnoista (palveluskyvyn arviointi). 831 miehestä 637 suostui osallistumaan tutkimukseen ja heistä 431 täytti tutkimuksen riskijuomisen kriteerit (Audit-C). Nämä miehet satunnaistettiin kahteen ryhmään: toiselle toteutettiin vain normaali palveluskyvyn arviointi ja toiselle lisäksi yksi motivoiva lyhytinterventio. Interventiot kestivät 20 – 30 minuuttia, ne nauhoitettiin ja analysoitiin sen perusteella, kuinka hyvin ohjaajien toiminta vastasi motivoivan haastattelun periaatteita (Motivational Interviewing Skill Code).

Asiakkaiden alkoholin käyttöä verrattiin kolmen kuukauden kuluttua kolmella eri tavalla: ryhmien välillä (koeryhmä-kontrolliryhmä), ohjaajien taustaominaisuuksien mukaan ja ohjaajien interventioprosessin aikaisen käyttäytymisen mukaan.

Keskeiset tulokset

Motivoiva lyhytinterventio (BMI) vähensi merkitsevästi sekä viikoittaisten juomispäivien määrää että päivittäisen juomisen määrää verrattuna kontrolliryhmään. Miesohjaajat, joilla oli pitkä ammatillinen kokemus sekä positiivinen asennoituminen ja positiiviset odotukset lyhytinterventiota kohtaan saavuttivat parhaimmat tulokset. Motivoivan haastattelun taitojen osalta asiakaskeskeiset ja asiakkaiden juomiseen liittyviä merkityksiä reflektoivat ohjaajat saavuttivat parhaat tulokset. Ohjaajan ammatti (lääkäri/psykologi) ei vaikuttanut tuloksiin.

Johtopäätökset

Motivoiva lyhytinterventio (BMI) vaikuttaisi olevan tehokas menetelmä vähentää runsaasti juovien, ei hoidossa olevien nuorten miesten alkoholin käyttöä. Menetelmän tehokkuus on kuitenkin yhteydessä ohjaajien ominaisuuksiin: asiakaskeskeisyys, asiakkaan ymmärtäminen ja luottamus menetelmän toimivuuteen ovat keskeisessä asemassa.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimus vahvistaa motivoivan haastattelun ja lyhytinterventioiden merkitystä ennaltaehkäisevässä työssä. Menetelmä ei kuitenkaan ole ”automaattisesti” tehokas, vaan riippuu ohjaajien ominaisuuksista ja taidoista. Motivoivan haastattelun koulutukseen sekä menetelmän implementointiin ja integrointiin organisaatiossa tulee kiinnittää riittävästi huomiota.

Teemat:

Alkoholi
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Nuoret

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen