Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Neulojen ja ruiskujen vaihtopisteiden ja opioidikorvaushoidon yhteys c-hepatiittiin suonensisäisiä huumeita käyttävillä – Iso-Britannian tuloksia

Tutkimuksen nimi:

Neulojen ja ruiskujen vaihtopisteiden ja opioidikorvaushoidon yhteys c-hepatiittiin suonensisäisiä huumeita käyttävillä – Iso-Britannian tuloksia

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

The impact of needle and syringe provision and opiate substitution therapy on the incidence of hepatitis C virus in injecting drug users: pooling of UK evidence

Tekijä:

Turner, K. M. Hutchinson, S. Vickerman, P. Hope, V. Craine, N. Palmateer, N. May, M. Taylor, A. De Angelis, D. Cameron, S. Parry, J. Lyons, M. Goldberg, D. Allen, E. Hickman, M.

Viitteet:

Addiction.: 2011; 106(11), 1978-88.

Julkaisuvuosi:

2011

Ingressi:

Uusia c-hepatiittitartuntoja esiintyi vähiten suonensisäisillä käyttäjillä, jotka olivat korvaushoidossa ja vaihtoivat ruiskut ja neulat säännöllisesti puhtaisiin. Iso-Britannialaisessa tutkimuksessa saatiin näyttöä myös siitä, että korvaushoito tai käyttövälineiden säännöllinen vaihto pienensivät c-hepatiittitartunnan todennäköisyyttä myös erillisinä toimenpiteinä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkia kahden erilaisen haittoja vähentävän toiminnon – opioidikorvaushoidon ja puhtaiden pistovälineiden vaihdon – vaikuttavuutta uusien c-hepatiittitartuntojen määrään Iso-Britanniassa. Tutkimuksen kohteena olivat tutkimushetkellä suonensisäisesti huumeita käyttävät ihmiset.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen on sisällytetty seuranta- ja poikittaistutkimuksia. Hepatiittitartuntoja mitattiin uusina tartuntoina. Neulojen vaihdon osalta verrattiin vähintään oman kuukautisen pistosmääränsä verran pistovälineitä vaihtaneita niihin, jotka olivat vaihtaneet vähemmän neuloja.

Tutkimus on luonteeltaan ”pooled” analyysia, jossa on käytetty kuuden aiemman iso-britanniassa tehdyn tutkimuksen aineistoja yhdistettynä. Tutkimuksessa otettiin huomioon sukupuoli, suonensisäisen käytön pituus, crackin suonensisäinen käyttö ja kodittomuus.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksiin osallistui 919 henkeä, joilla ei ollut aiempaa c-hepatiittitartuntaa. Tutkimuksen perusteella opioidikorvaushoidolla ja säännöllisillä käynneillä neulojenvaihtopisteissä on c-hepatiittitartuntoja vähentävä vaikutus suonensisäisesti huumeita käyttäville.

Erityisen selvästi vaikutus oli havaittavissa henkilöillä, jotka olivat sekä korvaushoidossa, että vaihtoivat neulansa säännöllisesti. Naisten, asunnottomien ja crackiä suonensisäisellä käyttäneiden havaittiin tutkimuksessa sairastuvan muita todennäköisemmin c-hepatiittiin. Sukupuolen, asunnottomuuden ja crackin suonensisäisellä käytön ei kuitenkaan havaittu vaikuttavan haittoja vähentävien toimenpiteiden toimivuuteen.

Johtopäätökset

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että huumeiden suonensisäistä käyttöä jatkaneilla korvaushoidossa olevilla potilailla oli muita suonensisäisesti käyttäviä vähemmän uusia c-hepatiittitartuntoja.

Samoin säännöllisesti pistovälineet puhtaisiin vaihtaneilla vaihtopisteiden asiakkailla oli muita pienempi todennäköisyys saada uusi c-hepatiittitartunta. Erityisesti uusi c-hepatiittitartunta oli epätodennäköisempi, kun henkilö oli korvaushoidossa ja vaihtoi säännöllisesti käyttövälineensä.

Tuloksen relevanssi:

HIV-infektioiden ehkäisyyn verrattuna korvaushoidosta ja pistovälineiden vaihdosta on C-hepatiitin vähentymiseen huomattavasti vähemmän näyttöä.

Tutkimus antaa osaltaan lisää vahvistusta sille oletukselle, että käyttäjien kannustaminen terveysneuvontapisteiden säännöllisiksi asiakkaiksi ja opioidikorvaushoidon antaminen haittoja vähentävällä tavoitteella huumeita suonensisäisesti käyttäville on tapa vähentää c-hepatiittitartuntoja.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela