Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Naltreksoni-implantin käyttö monipäihderiippuvuuden hoidossa. Satunnaiskontrolloitu tutkimus

Tutkimuksen nimi:

Naltreksoni-implantin käyttö monipäihderiippuvuuden hoidossa. Satunnaiskontrolloitu tutkimus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Naltrexone implant for the treatment of polydrug dependence: a randomized controlled trial.

Tekijä:

Tiihonen, J. Krupitsky, E. Verbitskaya, E. Blokhina, E. Mamontova, O. Föhr, J. Tuomola, P. Kuoppasalmi, K. Kiviniemi, V. Zwartau, E.

Viitteet:

American Journal of Psychiatry 2012, 169(5):531-6

Julkaisuvuosi:

2012

Ingressi:

Pietarissa tutkittiin naltreksoni-implantin tehoa monipäihderiippuvaisilla potilailla. Verrattuna placebo-ryhmään, naltreksoni-implantti vähensi potilaiden heroiinin käyttöä ja sitoutti heidät paremmin hoitoon. Amfetamiinin käyttöön implantilla ei ollut vaikutusta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, toimiiko naltreksoni-implantti opioidiriippuvaisten potilaiden hoidossa, jos he ovat riippuvaisia myös amfetamiinille. Taustalla oli toivo naltreksonin positiivisesta vaikutuksesta amfetamiinin käyttöön, ja toisaalta pelko opioidien käytön vähentymisen korvaantumisella lisääntyneenä amfetamiinin käyttönä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen valittiin 100 amfetamiini- ja opioidiriippuvaista henkilöä. Potilaat jaettiin kahteen yhtä suureen ryhmään. Toinen ryhmä sai naltreksonia sisältävän implantin ja toinen samanlaisen lumeimplantin, jossa ei ollut lääkeainetta. Potilaiden päihteiden käyttöä seurattiin 10 viikon ajan virstaseuloilla. Tuloksina katsottiin seuloja, jotka olivat negatiivisia opioideista ja amfetamiinista, sekä molemmista erikseen. Lisäksi potilaat arvioivat omaa opioidien sekä amfetamiinin himoa VAS-mittarilla ja lääkäri arvioi potilaan vointia (CGI-mittari).

Keskeiset tulokset

Naltreksonia saaneessa ryhmässä hoidossa pysyi 10 viikon jaksolla huomattavasti suurempi osa (52 %) kuin lumelääkettä saaneesta ryhmästä (28 %). Viimeisellä viikolla naltreksonia saaneella ryhmällä oli myös selvästi enemmän opiodeista ja amfetamiinista puhtaita seuloja (38 %) kuin lumelääkettä saaneella ryhmällä (16 %). Ero selittyi opioidien käytön vähenemisellä: Puolet naltreksonia saaneista potilaista oli kokeen viimeisellä viikolla käyttämättä opioideja, kun placeboa saaneista vain viidesosa oli käyttämättä. Amfetamiinin käytössä ei ollut tilastollista eroa, mutta se ei kuitenkaan lisääntynyt kokeen aikana.

Lääkärit arvioivat naltreksonia saaneiden potiladen voinnin parantuneen enemmän kuin lumelääkettä saaneiden. Naltreksonia saaneet potilaat arvioivat opioidi- ja amfetamiinihimonsa vähäisemmäksi kuin lumelääkettä saanut ryhmä.

Johtopäätökset

Kymmenen viikon seurannassa naltreksoni-implantin todettiin olevan lupaava tapa vähentää opioidien käyttöä potilailla, jotka ovat riippuvaisia myös amfetamiiinista. Samalla naltreksoni sitoi potilaat paremmin hoitoon. Se ei kuitenkaan vähentänyt amfetamiinin käyttöä verrattuna lumeimplantin saaneisiin potilaisiin. Tutkimuksen perusteella amfetamiinin himoitseminen näyttäisi vähentyvän, mutta tilastollista näyttöä sen konkretisoitumisesta käytön vähentymiseen ei tutkimuksessa löytynyt.

Tuloksen relevanssi:

Suomessa amfetamiinin käyttö on erittäin yleistä opioidien käyttäjien keskuudessa. Siksi lupaavat tulokset opioidiriippuvaisten hoidossa naltreksoni-implantilla hoidossa pysymisen ja opioidien käytön osalta ovat tärkeitä suomalaiselle huumehoidolle. Naltreksoni-implantin käytöstä amfetamiiniriippuvuuden hoitoon tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin viitteellisiä.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela