Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Muuntohuumeet: Nykyiset päihdetyön käytännöt sekä käyttöön ja haittoihin liittyvät haasteet Euroopassa

Tutkimuksen nimi:

Muuntohuumeet: Nykyiset päihdetyön käytännöt sekä käyttöön ja haittoihin liittyvät haasteet Euroopassa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

New psychoactive substances: Current health-related practices and challenges in responding to use and harms in Europe

Tekijä:

Pirona, A. Bo, A. Hedrich, D. Ferri, M. van Gelder, N. Giraudon, I. Montanari, L. Simon, R. Mounteney, J.

Viitteet:

International Journal of Drug Policy 40 , 84-92

Julkaisuvuosi:

2017

Ingressi:

Tutkimuksessa kartoitettiin millaisia tarpeita ja jo kehitettyjä menetelmiä Euroopassa on koskien muuntohuumeita. Tutkimuksessa havaittiin, että haasteet liittyivät ajankohtaisen tiedon tuottamiseen ja levittämiseen eri ammattiryhmille.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä uusia haasteita ”muuntohuumeiksi” kutsuttujen uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntynyt ilmestyminen markkinoille asettaa päihdehoitojärjestelmälle ja mitä käytäntöjä oli tarjolla vuonna 2015.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus yhdistää laadullisin menetelmin useita erilaisia aika hajanaisia aineistoja: kahta ei-systemaattista kirjallisuuskatsausta, sähköistä kyselyä EU-maiden sekä Norjan ja Turkin kansallisille huumausaineiden seurantakeskuksille, 15 eurooppalaisen asiantuntijan kokouksen esityksiä ja keskusteluja, sekä kahta eri maiden asiantuntijoille suunnattua fokusryhmähaastattelua. Näiden pohjalta tutkimuksessa muodostetaan kuva eurooppalaisista käytännöistä ja haasteista.

Keskeiset tulokset

Kahdessa kolmesta maassa oli kehitetty tai koettiin olevan tarvetta erityisille muuntohuumeisiin kohdistetuille palveluille tai menetelmille. Tutkimuksessa löydettiin kehitettyjä käytäntöjä ja kehittämistarpeita muuntohuumeisiin liittyvään osaamiseen yöelämässä, ensiapu-, ambulanssi- ja myrkytyskeskuksien henkilökunnille, matalan kynnyksen palveluissa, päihdehoidossa ja vankiloissa. Kaikissa näissä korostui tarve saada luotettavaa ja ajankohtaista tietoa muuntohuumeista.

Tietotarpeet voitiin kategorisoida kolmeen eri luokkaan: aineiden tunnistamiseen, tietoon riskeistä ja osaamisen rakentamiseen. Aineiden tunnistamisen suhteen keskustelua käytiin ainetunnistuspalveluista, joiden osalta toivottiin lisää tutkimustietoa vaikuttavuudesta ja joihin liittyi monissa maissa lakiteknisiä ongelmia. Riskitiedon osalta kaivattiin selkeämpi struktuuri tiedottamiseen, kun markkinoille tulee uusia haitallisia muuntohuumeita: Miten, kenelle ja mitä tulisi tiedottaa.

Tutkimuksessa havaittiin myös vahva tarve osaamisen rakentamiselle eri työntekijäryhmille. Tällä hetkellä työntekijöillä oli puutteita tietämyksessä, koska ei ollut olemassa koulutusmateriaalia muuntohuumeista ja siksi muuntohuumeisiin liittyvien haittojen kohtaamiseen liittyi tarpeetonta pelkoa. Tarvittiin asiallista perustietoa markkinatilanteesta, eri muuntohuumeryhmistä, muuntohuumeiden käyttötavoista, tunnistamistavoissa, käyttäjäryhmistä, aineiden juridisesta asemasta sekä tavoista ehkäistä muuntohuumeisiin liittyviä haittoja.

Johtopäätökset

Huolimatta menetelmällisistä puutteista tutkimus tuo uutta tietoa aiemmin tutkimattomaan aiheeseen muuntohuumeisiin liittyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista.

Vuonna 2015 kahdessa kolmasosassa EU-maita oli joko kehitetty tai koettiin tarvetta kehittää uusia menetelmiä liittyen muuntohuumeisiin. Vaikka muuntohuumeiden käyttö on marginaalista verrattuna perinteisiin huumeisiin ja niihin liittyvät haitat ovat samansuuntaisia huumeiden vaikutusten ja haittojen kanssa, ilmiön erityispiirteenä on nopea vaihtuvuus markkinoilla.

Tämä luo tarpeen menetelmille hankkia ja levittää eteenpäin nopeasti pätevää ja ajantasaista tietoa markkinoilla liikkuvista muuntohuumeista, niihin liittyvistä erityisistä riskeistä sekä tavoista vastata mahdollisiin haittoihin. Tutkimuksen mukaan tällaisten menetelmien kehittäminen on vielä kesken Euroopassa, vaikka joitain menetelmiä on kehitetty hajanaisesti eri maissa.

Tuloksen relevanssi:

Erilaisia muuntohuumeita on ilmestynyt Suomen markkinoille viime vuosina suhteellisen paljon. Siksi Suomessakin on tarve saada ajankohtaista tietoa markkinoilla liittyvistä aineista. Päihdetyössä tulisi kehittää järjestelmiä tiedon hankkimiseen markkinoilla kulloinkin liikkuvista aineista ja kehittää koulutuspaketteja sekä menetelmiä tiedon levittämiseen.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela