Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

Tutkimuksen nimi:

Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

Tekijä:

Saarnio, P.

Viitteet:

Yhteiskuntapolitiikka 66 (2001): 3, 224-232

Julkaisuvuosi:

2011

Ingressi:

Tutkimus osoittaa, että työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot vähentävät uusien asiakkaiden hoidon keskeyttämisiä avopäihdehoidossa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistuivat uudet avopäihdehoidon asiakkaat (N=66) ja heidän neljä työntekijäänsä. Aineistoa kerättiin kolmelta alueelta: 1. asiakkaan taustatiedot ja päihteiden käyttöä koskevat tiedot, 2. terapeuttien interpersoonalliset ominaisuudet, 3. terapiasuhteen vuorovaikutusta koskevat tiedot. Selittävinä taustatekijöinä oli asiakkaan ikä ja yhteydenpito muihin päihteidenkäyttäjiin.

Keskeiset tulokset

Hoidon keskeyttäminen väheni asiakkaiden keski-iän kasvaessa. Vastaavasti hoidon keskeyttäminen lisääntyi, mitä enemmän asiakkaalla oli yhteyksiä muihin päihteidenkäyttäjiin. Työntekijän vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutuksen laatu olivat myös yhteydessä hoidon jatkuvuuteen.

Arviot työntekijän vuorovaikutustaidoista olivat yhteydessä asiakkaan arvioon vuorovaikutuksesta ja hoidon keskeyttämiseen: mitä parempi oli arvio työntekijän vuorovaikutustaidosta, sitä korkeampi oli asiakkaan arvio vuorovaikutuksesta ja sitä matalampi oli keskeyttäneiden määrä. Jos sekä työntekijä että asiakas arvioivat vuorovaikutuksen hyväksi oli hyvin epätodennäköistä että hoito keskeytyi. Ja päinvastoin: jos molemmat arvioivat vuorovaikutuksen heikoksi, oli hyvin yleistä, että hoito keskeytyi.

Johtopäätökset

Päihteidenkäyttäjän nuorehko ikä ja yhteydenpito muihin päihteiden käyttäjiin lisäävät uusien avopäihdehoidon asiakkaiden hoidon keskeyttämisriskiä. Työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot vähentävät uusien asiakkaiden hoidon keskeyttämisiä.

Tuloksen relevanssi:

Työntekijän vuorovaikutustaidoilla on merkitystä hoidon jatkuvuuteen: vuorovaikutuksen laatuun panostamalla voidaan lisätä asiakkaiden hoitoon sitoutumista.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet

Viittaajan nimi:

Maria Rakkolainen