Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Tutkimuksen nimi:

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Tekijä:

Heinonen, M. Pitkänen, T.

Viitteet:

Heinonen, M & Pitkänen, T. (2017). Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky [Substance use and psychosocial functioning of patients in opioid substitution treatment]. Tietopuu Tutkimussarja 3/2017: 1-16. https://doi.org/10.19207/TIETOPUU4

Julkaisuvuosi:

2017

Ingressi:

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden toimintakykyyn vaikuttavien psykososiaalisten vaikeuksien määrää, intensiteettiä ja sisältöä Paradise24fin-kyselyä käyttäen. Erityisesti tutkittiin psykososiaalisten vaikeuksien ja oheispäihteiden käytön välisiä yhteyksiä

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Päihdehoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn vaikeuksien selvittäminen on tärkeää, koska arkielämän selviytymisen ja päihdeongelman välillä on kiinteä yhteys. Käytännön päihdetyössä on ollut puutetta hyvistä työmenetelmistä, joten psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen ja seuranta on usein jäänyt vähäiseksi. Uuden eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetyn PARADISE24-kyselyn avulla voidaan kartoittaa laajasti keskeisiä psykososiaalisia vaikeuksia.

Tutkimuksen toteutus

Aineisto koostuu 269 Helsingin kaupungin alueellisilla päihdepoliklinikoilla opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden kyselyvastauksista. Paradise24fin-kyselyllä kartoitettiin potilaiden toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Tutkimuksessa selvitettiin korvaushoitopotilaiden psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja intensiteettiä sekä oheispäihteiden käytön ja psykososiaalisten vaikeuksien välisiä yhteyksiä.

Keskeiset tulokset

Korvaushoitopotilaat olivat kokeneet laaja-alaisesti toimintakyvyn vaikeuksia: erilaisten potilasryhmien vertailuissa käytetty PARADISE24-metric-keskiarvo oli 53,4 (keskihajonta 13,4). Suurimmat psykososiaaliset vaikeudet ilmenivät mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan teemaalueilla. Laittomia oheispäihteitä käyttäneet potilaat olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia kaikilla teema-alueilla merkitsevästi enemmän kuin päihteitä käyttämättömät potilaat.

Johtopäätökset

Oheispäihteitä käyttävät korvaushoitopotilaat tarvitsevat psykososiaalista tukea siitä huolimatta, että eivät aina tavoittele ensisijaisesti päihteettömyyttä. Oheispäihteiden käytön ja toimintakyvyn suhde on todennäköisesti kaksisuuntainen, mutta poikittaistutkimuksen tuloksien perusteella ei voida tehdä päätelmiä syy-seuraussuhteista. Paradise24fin-kysely soveltuu hyvin psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen.

Tuloksen relevanssi:

Oheispäihteitä käyttäneillä korvaushoitopotilailla oli merkitsevästi enemmän psykososiaalisia vaikeuksia kuin oheispäihteitä käyttämättömillä. Psykososiaalisen hoidon tarve näytti olevan suurin juuri niillä korvaushoitopotilailla, joilla oheispäihdekäyttöä oli eniten. Paradise24fin-kysely osoittautui hyväksi menetelmäksi kartoittaa korvaushoitopotilaiden psykososiaalisia vaikeuksia.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen